Podstawą do przekazania jednego proc. podatku na rzecz wskazanej organizacji jest także korekta zeznania. Aby jednak pieniądze trafiły na konto wybranej fundacji, podatnik musi poprawić deklarację w ciągu miesiąca od upływu terminu złożenia.

Co do zasady, urząd skarbowy powinien znacznie dłużej poczekać na poprawki w deklaracji złożonej przez podatnika. W świetle prawa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Istnieją jednak powody, dla których warto szybciej dokonać korekty. W wyniku poprawienia błędów popełnionych podczas rozliczenia, może bowiem okazać się, że istnieje konieczność przekazania fiskusowi należnego podatku a wraz z nim odsetek. Jest jeszcze jeden powód – pieniądze, które chcemy przekazać na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), mogą do niej nie trafić.

„Zwrócili się do mnie wyborcy, którzy podczas składania w urzędzie skarbowym korekty deklaracji podatkowej PIT w terminie późniejszym niż 30 dni po złożeniu oryginalnej deklaracji otrzymali informację, iż wskazanie organizacji pożytku publicznego mającej otrzymać 1 proc. podatku jest nieskuteczne” – pisze poseł Marcin Horała w interpelacji adresowanej do Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od dochodu osób fizycznych, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wybranej OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1procenta podatku należnego wynikającego z dwóch zeznań. Może to być deklaracja PIT złożona w ustawowym terminie (zwykle do końca kwietnia danego roku), lub korekta tego zeznania pod warunkiem, że została złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania tj. do maja danego roku.

Wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską tłumaczy, że jeszcze w 2010 roku możliwe było przekazanie 1 proc. podatku na rzecz OPP na mocy korekty deklaracji złożonej nawet po dwóch miesiącach od upływu terminu złożenia pierwotnego zeznania. Dlaczego ostatecznie skrócono ten termin? Wiceminister wskazuje na konsekwencje dłuższego okresu przekazywania części podatku dla OPP. W przypadku 2 miesięcznego okresu składania poprawionych deklaracji, beneficjenci otrzymywali środki z PIT dopiero w lipcu i sierpniu. Rozwiązanie to było kwestionowane przez organizacje zajmujące się wypoczynkiem dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. W interesie tych podmiotów oraz ich podopiecznych było, aby środki te- będąc głównym źródłem finansowania tej działalności - były stawiane do dyspozycji organizacji pożytku publicznego możliwie jak najwcześniej. Dzięki zmianie prawa w 2010 roku i skróceniu okresu przeznaczonego na składanie korekty PIT, środki trafiają do OPP szybciej. Beneficjenci już w mają mogą otrzymać część podatku.

„Czy istnieje możliwość zmiany takiego stanu rzeczy, oraz czy w opinii ministerstwa istnieje ważny powód, aby pozbawiać podatników możliwości przekazania 1 proc. podatku na organizacje społeczne, bez względu na termin ew. złożenia korekty deklaracji?” pyta poseł Horała w interpelacji.

Wiceminister Gruza nie widzi potrzeby zmiany obowiązujących przepisów. Zwraca uwagę na termin, w którym OPP mogą dysponować otrzymanymi środkami. Jak dodaje, część danych podczas weryfikacji PIT-ów wciąż wprowadzana jest do systemu informatycznego manualnie, co wymaga czasu. „Stąd wydłużenie terminu składania korektu, dla części organizacji –z uwagi na charakter prowadzonej przez nie działalności – byłoby niekorzystnym rozwiązaniem”- dodaje wiceminister.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację nr 16763 w sprawie braku możliwości przekazania 1 proc. podatku organizacji społecznej w wypadku późnej korekty deklaracji podatkowej PIT