To JST jest płatnikiem podatku dochodowego od wynagrodzenia osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną – wyjaśnia wiceminister finansów Teresa Czerwińska w odpowiedzi na poselską interpelację.
To JST jest płatnikiem podatku dochodowego od wynagrodzenia osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną – wyjaśnia wiceminister finansów Teresa Czerwińska w odpowiedzi na poselską interpelację
To oznacza, że województwo, powiat lub gmina powinny zgodnie z art. 8 ordynacji podatkowej obliczyć i pobrać zaliczki na podatek, a także wpłacić je we właściwym terminie (do 20. dnia następnego miesiąca) do urzędu skarbowego. Mają też obowiązek złożyć roczną deklarację o pobranych zaliczkach, czyli druk PIT-4R.
Czyje zadanie
Problem z pobraniem zaliczek i ich odprowadzeniem, jak wyjaśnił poseł Piotr Babiarz (PiS), zdarza się wyjątkowo często. W niemal każdej jednostce samorządowej znaleźć można bowiem osoby zatrudnione na umowę-zlecenie czy umowę o dzieło. Wtedy też powstaje wątpliwość, czy płatnikiem zaliczek od ich wynagrodzenia jest urząd gminy (albo inna samorządowa jednostka organizacyjna), gdzie de facto wykonują swoje zadania, czy też gmina (albo powiat lub województwo). Poseł w swojej interpelacji (nr 13380) podkreśla, że do jego biura zgłosiło się wielu przedstawicieli strony samorządowej, których zdaniem płatnikiem w takiej sytuacji jest urząd.
Tymczasem zupełnie odwrotnie sytuację widzi fiskus w wydawanych interpretacjach. Wyjątkiem jest jedna – dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 lutego 2017 r., nr 1061-IPTPB3. 4511.947.2016.1.PW (obecnie interpretacje wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – red.). Fiskus uznał w niej, że „gmina nie może być płatnikiem” PIT z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, jeśli jej obsługę prowadzi urząd gminy”.
Poseł Babiarz zauważył również, że wątpliwości wynikają m.in. z tego, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zgodnie z prawem delegować swoje zadania na specjalnie ku temu tworzone jednostki organizacyjne. Potem to dyrektorzy takich jednostek (np. szkół, przedszkoli etc.) zawierają umowy ze zleceniobiorcami. Nie robią tego jednak w imieniu własnym, a jako reprezentanci JST. Przy czym to oni określają m.in. zasady współpracy z osobami na zleceniu czy dziele. Poseł zapytał w związku z tym, czy Ministerstwo Finansów zamierza wydać w tej sprawie interpretację ogólną i wyjaśnić, kto jest płatnikiem w podobnych sytuacjach.
W imieniu jednostki
Z odpowiedzi wiceminister finansów Teresy Czerwińskiej wynika jednak, że na interpretację ogólną samorządy nie mają co liczyć. Przypomina, że samorządowe jednostki organizacyjne nie mogą co do zasady zawierać we własnym imieniu umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło itp.) z osobami fizycznymi. Wyjątkiem jest podpisanie umowy o pracę, bo pozwala na to art. 3 kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) i art. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.). – W takim wypadku jednostka organizacyjna, np. urząd gminy, zawierając umowę cywilnoprawną, działa w imieniu samorządu i to on jest stroną takiego porozumienia – podkreśliła wiceminister Czerwińska. Dodała, że przekłada się to na obowiązki podatkowe.