Jeśli podatnik z czwórką dzieci poprawnie wypełni PIT, może zapłacić podatek za 2016 rok mniejszy nawet o 6 924 zł.

Podobnie jak w przypadku PIT za 2015 rok, wypełniając rozliczenie za 2016 rok podatnik może nie tylko skorzystać z ulgi prorodzinnej, zwanej ulgą na dzieci. Otrzyma też zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym mu pełnym odliczeniem a kwotą odliczoną - w zeznaniu podatkowym. Zwrot nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej i otrzymania zwrotu oprócz rodziców przysługuje także rodzicom zastępczym i opiekunom prawnym dziecka (pod warunkiem, że dziecko z nim zamieszkiwało). Ulga przysługuje łącznie obojgu małżonkom/opiekunom.

Na jakie dzieci przysługuje ulga prorodzinna? Poza dziećmi małoletnimi, ulga przysługuje też na dzieci pełnoletnie, jeśli otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz na dzieci do 25. roku życia pod warunkiem, że uczą się lub studiują, a w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodów (poza rentą rodzinną) wyższych niż 3089 zł.

Ile wynosi ulga na dziecko? Podatnik może skorzystać z ulgi, gdy jego dochód nie przekracza 112 000 zł lub 56 000 zł, gdy rodzice/opiekunowie rozliczają się osobno lub gdy chodzi o kawalera lub pannę, rozwodnika, wdowca czy pozostającego w związku małżeńskim przez część roku (czyli tych, którzy nie mogą się rozliczyć w zeznaniu podatkowym jako rodzic samotne wychowujący dziecko). W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko dochód nie może przekroczyć 112 tys zł.

W rozliczeniu za 2016 rok podatnik może więc z tytułu ulgi prorodzinnej odliczyć:

  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na wychowywanie jednego dziecka,
  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na wychowanie dwójki dzieci,
  • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie na czwarte i kolejne dzieci.

Przykładowo: Rodzice z czwórką dzieci mogą odliczyć kwotę 6 924,12 zł, ponieważ oprócz zwrotu nadpłaconego podatku otrzymają również zwrot ulgi, która nie została wykorzystana do kwoty pobranej na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Kiedy ulga nie przysługuje? Ulga nie przysługuje w przypadku, gdy dziecko prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną stawką 19% lub objętą ryczałtem. Co ważne, utraty ulgi nie powoduje uzyskiwanie przez dziecko dochodów z najmu objętego ryczałtem realizowanego poza działalnością gospodarczą.

Natomiast odliczenia nie można już dokonać, gdy dziecko wstąpiło w związek małżeński albo zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Jakie dokumenty uprawniają do ulgi? Ulgę rozlicza się w zeznaniu rocznym, wpisując ją bezpośrednio do zeznania PIT-37 lub PIT-36. Należy podać liczbę dzieci i ich numery PESEL, a jeśli ich nie mają to imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Dopiero w przypadku kontroli podatkowej czy skarbowej rodzic/opiekun musi przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, a zwłaszcza:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.