W opinii MS i CZSW istnieje możliwość „wystąpienia wady raportu polegającej na braku obiektywizmu autora opracowania, który wstąpił w spór z dyrekcją kontrolowanego zakładu karnego”.

MS wskazuje, że podczas wizytacji w Barczewie miało dojść „do incydentu związanego z niewłaściwym zachowaniem” kontrolera z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT – organ w imieniu RPO wizytujący miejsca przebywania osób pozbawionych wolności). Incydent zakończył się doniesieniem do prokuratury. Rzeczywiście zawiadomienie zostało złożone, jednak Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ odmówiła wszczęcia postępowania z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Dyrektor zakładu karnego wniósł zażalenie od tego postanowienia.