Przez całe dekady w postępowaniu cywilnym obowiązywała zasada, zgodnie z którą po uchyleniu wyroku przez sąd II instancji następuje niejako nowe otwarcie i gdy sprawa trafia z powrotem do rozpoznania, zajmuje się nią inny skład. Jednak w 2019 r., w ramach reformy kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), odstąpiono od tej reguły. Od tamtej pory art. 386 par. 5 k.p.c. przewiduje, że po „uchyłce” sprawę rozpoznaje sąd w tym samym składzie, chyba że jest to niemożliwe lub spowodowałoby nadmierną zwłokę w postępowaniu.
Tymczasem Sąd Okręgowy w Częstochowie, rozpoznający apelację od wyroku w sprawie, która już raz była cofnięta przez sąd II instancji, uznał, że wspomniany przepis wprost narusza art. 45 konstytucji oraz art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka.