Rząd kończy prace nad nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt zmienia również przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące zbiegu egzekucji.

– Zmiany mają na celu rozwiązanie problemów związanych z występującymi coraz częściej w praktyce zbiegami egzekucji zabezpieczeń. Dotyczy to zarówno przejęcia egzekucji sądowej i zabezpieczenia administracyjnego, jak i „wewnętrznych” zbiegów zabezpieczenia i egzekucji sądowej – czytamy w uzasadnieniu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu.
I tak zgodnie z proponowanym nowym brzmieniem art. 7731 par. 32 k.p.c. w przypadku zbiegu egzekucji i sądowego zabezpieczenia sprawę o zabezpieczenie będzie przejmował komornik, który prowadził dotąd egzekucję. Jak tłumaczy resort, wynika to z tego, że dysponując tytułem wykonawczym, realizuje on prawa definitywne dalej idące. W razie potrzeby komornik może także dokonać podziału sumy uzyskanej z egzekucji, rozstrzygając o pierwszeństwie dochodzonych lub podlegających zabezpieczeniu świadczeń i przekazać w razie potrzeby stosowne środki podmiotowi uprawnionemu z zabezpieczenia na rachunek depozytowy.
Natomiast zgodnie z projektowanym nowym brzmieniem art. 775 k.p.c. w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowego zabezpieczenia oraz zbiegu zabezpieczenia administracyjnego z egzekucją sądową do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego sprawę o zabezpieczenie przejmuje organ, który prowadził dotąd egzekucję do tej rzeczy lub prawa majątkowego. Oczywiście nie będzie to dotyczyło dochodzenia należności podatkowych i celnych na podstawie zagranicznych lub wspólnotowych tytułów wykonawczych (do których uprawniony jest wyłączenie organ administracyjny) ani świadczeń alimentacyjnych i rentowych oraz świadczeń pieniężnych w walucie obcej (należy to do wyłącznej kompetencji komorników sądowych).
Projekt też usuwa pojawiające się w praktyce wątpliwości, w jakich sytuacjach jest dopuszczalne zajęcie należącej do dłużnika kwoty znajdującej się na rachunku depozytowym ministra finansów.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach