Dlaczego w ogóle podjęto prace nad nowelizacją? Jak wskazywano w uzasadnieniu projektu, chodzi o rozwiązanie praktycznych problemów związanych z wykonywaniem prawomocnych orzeczeń w sprawach z zakresu konwencji haskiej. Jest ona najczęściej stosowana w momencie, gdy dochodzi do transgranicznych uprowadzeń rodzicielskich – czyli sytuacji, w której jedno z rodziców dziecka (pozostających najczęściej w konflikcie) samowolnie decyduje się wywieźć małoletniego do innego kraju. Po zbadaniu sprawy sąd może wydać orzeczenie, w którym znajdzie się nakaz powrotu dziecka do miejsca stałego pobytu, o ile będzie to celowe i zgodne z zasadą dobra dziecka.
W uzasadnieniu podjęcia prac nad zmianami wskazywano jednak, że obecne przepisy – które zezwalają na wykonanie wyroku jeszcze przed upływem terminu na wniesienie skargi kasacyjnej oraz jej rozpoznaniem przez Sąd Najwyższy – tak naprawdę powodują, że korzystanie z tej instytucji staje się bezcelowe.