Czy określanie przynależności do izby adwokackiej lub radcowskiej na podstawie miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania nie narusza ustawy zasadniczej? Oceni to Trybunał Konstytucyjny.

Wniosek w tej sprawie złożyła grupa posłów. Proszą w nim o zbadanie zgodności art. 38 prawa o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2368 ze zm.) oraz art. 49 ust 1 i 3 ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.) z konstytucją. Według parlamentarzystów wskazane regulacje mogą naruszać swobodę działalności gospodarczej, wyboru zawodu, ale także zrzeszania się, przyznając zbyt duże uprawnienia samorządom prawniczym.
Kwestionowany przepis prawa o adwokaturze stanowi, że: „Izbę adwokacką stanowią adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę w szczególności podział terytorialny administracji sądowej”. Bardzo podobne brzmienie ma przywołany we wniosku przepis ustawy o radcach prawnych.
Jako wzorce kontroli wymieniono art. 17 ust. 1, art. 20 w zw. z art. 22 oraz z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i w zw. z art. 31 ust. 3 konstytucji.
Tymczasem kwestia przynależności do izby niedługo zainteresuje kolejne rzesze prawników. Od dziś do 13 maja 2022 r. na terenie całej Polski będą odbywały się egzaminy zawodowe. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyły 1622 osoby, w tym 1347 aplikantów i 275 osób uprawnionych z innych tytułów, a do egzaminu radcowskiego – 2164 osoby, w tym 1838 aplikantów i 326 osób uprawnionych z innych tytułów.