Czy po wyroku TSUE w sprawie systemu dyscyplinarnego sędziów wyrok TK (de facto w sprawie zabezpieczeń) ma jeszcze jakikolwiek wpływ na rzeczywistość prawną?
Wypowiedzi przedstawicieli władz państwowych, ale także – co z ubolewaniem należy podkreślić – I prezes SN nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że zarówno postanowienie zabezpieczające TSUE z 14 lipca 2021 r. (sygn. C-204/21) jak i wyrok TSUE z 15 lipca 2021 r. (sygn. C-791/19), podobnie jak inne wcześniejsze wyroki tego sądu, jak też trybunału w Strasburgu (vide: sprawa Xero Flor) nie będą wykonywane. Trybunał Konstytucyjny w swoim dotychczasowym orzecznictwie (chociażby w zakresie dotyczącym traktatu akcesyjnego i luksemburskiego) podkreślał zasadę lojalnej współpracy państw członkowskich, w tym prawo TSUE do zarządzania środków tymczasowych w rozpatrywanych sprawach (art. 19 TUE). Wyrok TK z 15 lipca 2021 r. (sygn. P 7/20) wszystkie te zasady łamie, podważając tym samym dotychczasową linię orzeczniczą.