Na rozwój rynku cloud computing, oprócz poszukiwania oszczędności przez klientów końcowych, wpływa między innymi wzrost popularności mobilnego internetu i aplikacji mobilnych.
W raporcie zatytułowanym „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012–2016” firma badawcza PMR szacuje wzrost polskiego rynku SaaS, wykorzystującego model przetwarzania danych w chmurze, w 2011 r. na 41 proc. W najbliższych pięciu latach skumulowana roczna stopa wzrostu rynku cloud computing w Polsce ukształtuje się na poziomie powyżej 47 proc. W efekcie, w 2013 r. rynek po raz pierwszy przekroczy granicę 200 mln zł.
Ważna oszczędność
Według raportu PMR wysoka stopa wzrostowa rynku jest efektem z jednej strony początkowej fazy jego rozwoju, z drugiej – istnienia sprzyjających warunków dla rozwoju tego modelu w Polsce. Uwarunkowania te dotyczą trzech obszarów: technologicznego (kwestie związane z bezpieczeństwem danych, penetracja technologii wirtualizacji w kraju, rozwinięta oferta centrów danych, rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, rosnąca liczba danych w obiegu), finansowego (obniżanie kosztów, wpływ kryzysu finansowego, zwrot z już dokonanych inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną, cechy samego modelu cloud computing) oraz regulacji prawnych. Według wstępnych wyników badania przeprowadzonego przez PMR na przełomie kwietnia i maja 2012 r. wśród największych polskich firm działających w branży IT najczęściej wymienianym przez respondentów czynnikiem posiadającym największy wpływ na rozwój rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce są potencjalne oszczędności uzyskiwane w związku z korzystaniem z tego modelu.
Bezpieczna mobilność
Istotne znaczenie według respondentów ma również rozwój mobilnej transmisji danych i, co za tym idzie, aplikacji mobilnych. Blisko co piąty badany wymieniał z kolei względy bezpieczeństwa. Jest to najważniejszy czynnik, który w sposób negatywny oddziałuje na rozwój rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce. Na kolejnym miejscu uplasowała się coraz większa ilość danych przetwarzanych w polskich firmach i związana z tym konieczność ich składowania. Czynnikami w najmniejszym stopniu oddziałującymi na rozwój rynku są istniejące regulacje prawne oraz stan sieci internetowych w kraju.
– Na tle innych krajów regionu potencjał rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze prezentuje się optymistycznie. Przed 2012 r. ukształtowały się podstawowe warunki pozwalające na rozwój rynku – doszło do istotnych zmian w sposobie postrzegania usługi przez klientów końcowych, rozwoju samej technologii oraz stanu infrastruktury teleinformatycznej w kraju. Nie bez znaczenia dla rozwoju rynku były również czynniki zewnętrzne, takie jak światowe spowolnienie gospodarcze, stan regulacji prawnych w kraju czy rozwój rynku centrów danych – stwierdza Zoran Vuckovic, autor raportu.
Dobór rozwiązań
Rozwój usług cloud computing w Polsce nie przebiega w taki sam sposób w segmencie firm dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Firmy duże w głównej mierze korzystają z rozwiązań dostępnych w chmurze prywatnej w celu optymalizacji własnych zasobów. Innym powodem korzystania z takich rozwiązań jest również specyfika działania danej firmy zakładająca określoną sezonowość w wykorzystywaniu zasobów IT. Dzięki zastosowaniu rozwiązań cloud computing możliwe jest elastyczne sterowanie infrastrukturą IT i przez to obniżenie kosztów na nią ponoszonych. Z kolei do korzystania z cloud computingu w modelu chmury publicznej duże firmy oddają głównie procesy miękkie (np. procesy HR związane z systemem szkolenia, motywacji czy urlopów) oraz peryferyjne (procesy niezwiązane z działalnością podstawową danego podmiotu).
Segment MŚP jest naturalnym odbiorcą rozwiązań w chmurze publicznej. Korzystając z tego modelu, firmy zyskują większą kontrolę nad wydatkami oraz możliwość ich rozłożenia w czasie. Część przedsiębiorstw z tego sektora zwraca się w stronę cloud computing także z powodu uzyskiwanych korzyści biznesowych i dostępnych rozwiązań informatycznych, których wdrożenie w modelu tradycyjnym byłoby z powodu wysokich kosztów dla danej firmy nieosiągalne.
Czynniki mające największy wpływ na rozwój rynku przetwarzania danych w Polsce / DGP
W segmencie MŚP wyższe zainteresowanie rozwiązaniami cloud computing przejawiają podmioty dopiero wchodzące na rynek, a co istotne, inwestycje w rozwiązania w chmurze nierzadko są pierwszymi inwestycjami IT w tych firmach. Jeśli natomiast chodzi o rozwiązania chmury prywatnej, to firmy z tego sektora korzystają z nich w ograniczony sposób. Jest to spowodowane nie tylko koniecznością ponoszenia znacznych wydatków na rozwój systemów niezbędnych dla funkcjonowania tych rozwiązań, ale także trudną do uzyskania przez takie przedsiębiorstwa ekonomią skali.

Pojęcie „chmury” obejmuje bardzo szeroki zakres usług – od przechowywania danych lub udostępniania wirtualnych serwerów (IaaS, czyli infrastruktura jako usługa), środowiska pracy (PaaS, czyli platforma jako usługa), po SaaS, czyli oprogramowanie jako usługa. Wyróżnia się jeszcze UCaaS, czyli Ujednoliconą Komunikację jako usługę (Unified Communication as a Service) obejmującą telefonię IP, wideotelefonię i inne nowoczesne narzędzia komunikacji.

OPINIA
Rozwiązania z chmury świetnie nadają się dla małych i średnich firm, ponieważ bariera wejścia i wyjścia jest bardzo niska. Łatwo sobie wyobrazić np. biuro rachunkowe, które kupuje dostęp do określonej funkcjonalności przez przeglądarkę internetową i z dnia na dzień zaczyna świadczyć usługi, albo niewielką firmę programistyczną wykorzystującą elastyczność chmury do testowania swoich aplikacji – bez konieczności kupowania własnych serwerów. W ielu potencjalnych użytkowników słusznie zwraca uwagę na bezpieczeństwo danych. Pytają np., gdzi e są przechowywane dane: w kraju czy zagranicą. Operatorzy, których rozwiązania chmurowe mają siedziby i serwerownie w Polsce, a takim jest Integrated Solutions, w pełni podlegają polskiemu prawu i dzięki temu są w stanie zagwarantować poufność danych oraz pełną zgodność swojej oferty z polskimi przepisami. Jeżeli klient wyrazi takie życzenie, możemy mu nawet pokazać, na których fizycznie serwerach są przetwarzane jego informacje.

Czytaj więcej o Cloud Computing »