W odpowiedzi na obawy Polskiego Związku Działkowców i użytkowników ROD związane z wprowadzeniem przez gminy planów ogólnych w kontekście likwidacji ogrodów działkowych ROD - wyjaśnień postanowiło udzielić Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Według MRiT, zagrożenie, że przepisy dotyczące planu ogólnego przyczynią się do likwidacji ROD nie jest nawet w najmniejszym stopniu większe, niż to miało miejsce w przypadku dotychczasowych studiów uwarunkowań. Oto, jak to widzi ministerstwo, wyjaśniamy w tekście.

MRiT uspokaja. Zagrożenie nie jest większe

Według resortu rozwoju, plan ogólny przygotowywany jest przez gminę w ramach władztwa planistycznego w sposób bardzo zbliżony do procedury sporządzania planu miejscowego. Zagrożenie, że przepisy dotyczące planu ogólnego w obecnym kształcie przyczynią się do likwidacji ogrodów działkowych ROD nie jest nawet w najmniejszym stopniu większe, niż to miało miejsce w przypadku dotychczasowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w dalszym ciągu będzie w całości zależne od władztwa planistycznego gminy.

Organ działa jawnie

Jak przypomina MRiT uchwalenie aktów planowania przestrzennego zakłada szerokie spektrum działań, m.in. związanych z konsultacjami społecznymi. Tym samym organ działa jawnie i każdy może wyrażać swój sprzeciw do podejmowanych decyzji. I w takim rozumieniu, jeżeli gmina na obszarze ogródków działkowych wyznaczy strefę, w której nie zostaje dopuszczone przeznaczenie pod ogródki działkowe – faktycznie jest to informacja, że gmina planuje przeznaczenie tego terenu pod inny cel. Jednak dokładnie to samo mogło do tej pory mieć miejsce w przypadku uchwalania studiów czy planów miejscowych. Gminy rozstrzygają o przeznaczeniu terenów na określone cele, w tym o przekształceniu istniejącego zagospodarowania.

Ogrody działkowe ROD. Jak wyznaczane będą strefy?

Resort zapewnia, strefy wyznaczane będą w sposób świadomy tak, by odpowiadać przyszłym potrzebom w zakresie kreowania struktury przestrzennej gminy. Kluczowym uwarunkowaniem dla wyznaczania stref z pewnością będzie istniejący sposób zagospodarowania, przez co ogrody działkowe przeważnie trafią do tych stref, w których taka forma zagospodarowania została dopuszczona. Objęcie ogrodów działkowych jedną z tych trzech stref uwzględniających ogrody działkowe nie będzie w żaden sposób trudniejsze niż objęcie ich jakąkolwiek inną strefą. Przeciwnie - nie ma żadnych formalnych i praktycznych przeszkód do wyznaczenia strefy zieleni i rekreacji uwzględniającej ogrody działkowe na obszarze istniejących ogrodów działkowych.

W tej strefie uwzględniono najmniej funkcji o charakterze komercyjnym, które mogłyby stać się podstawą do przekształcenia zieleni działkowej. Wyznaczenie jakiejkolwiek innej strefy prawdopodobnie spotka się z oporem strony społecznej, jako działanie zmierzające do likwidacji ogrodów działkowych.

Jak ochronić ogrody działkowe ROD?

Według zapewnień, konsekwencje rozstrzygnięć planistycznych gminy będą czytelne dla odbiorców, przez co w sposób świadomy będą mogli uczestniczyć w procesie ich powstawania przez konsultacje społeczne i domagać się od gmin wprowadzenia takich zapisów, by ochronić ogrody działkowe. Nawet jeżeli ogrody działkowe zostaną dopisane do profilu funkcjonalnego innej strefy i ta strefa zostanie wyznaczona w sposób obejmujący istniejące w przestrzeni ogrody działkowe, nie gwarantuje to, że w planie miejscowym obszar ogrodów działkowych nie zostanie objęty innym przeznaczeniem (które także jest dopuszczalne w danej strefie planistycznej). Tym samym wpisywanie ogrodów działkowych do innych stref planistycznych wyłącznie poszerzy katalog innych form zagospodarowania, które będzie można realizować w miejsce istniejących obecnie ogrodów działkowych i ułatwi proces wprowadzania takich zmian.

MRiT zapewnia, że tereny ogrodów działkowych dopuszczone zostały m.in. w strefie zieleni i rekreacji i nic nie stoi na przeszkodzie by dla obszarów objętych ogrodami działkowymi gminy wyznaczyły właśnie tę strefę. Wyznaczenie tej strefy jest informacją, że nieruchomości nią objęte mogą być przeznaczane pod ogrody działkowe w planach miejscowych, a jednocześnie niemożliwe będzie w tej strefie wybudowanie np. domu jednorodzinnego, bloku mieszkalnego czy fabryki.