Złożyłem do wójta gminy wniosek o zgodę na przebudowę zjazdu – chciałem, aby klienci mieli dogodne warunki wjazdu na posesję, na której nasza spółka prowadzi punkt usługowy. Jednak zostaliśmy zobowiązani do budowy przepustu, co zwiększy koszty o kilka tysięcy. Czy działanie wójta jest poprawne?

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi po uzyskaniu (w drodze decyzji administracyjnej) zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Wynika to z art. 29 ustawy o drogach publicznych (dalej: u.o.d.p.). W zezwoleniu tym (wydawanym na czas nieokreślony) określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu ‒ jego parametry techniczne.

W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że w świetle art. 29 ust. 1 i 4 u.o.d.p. budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 stycznia 2023 r., sygn. akt I OSK 3128/19). Jak kolwiek nie wynika to wprost z przepisów, to we wspomnianej decyzji zarządca drogi jest uprawniony do nałożenia określonych wymogów wobec jej adresata, np. dotyczących wykonania przepustu.

W kontekście sytuacji przedstawionej przez czytelnika użyteczny może być wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 sierpnia 2012 r. (sygn. akt VII SA/Wa 8701/12), w którym pojawił się poboczny wątek związany z wykonaniem przepustu jako warunku powiązanego z zezwoleniem na wykonanie zjazdu. Wykonanie przepustu zostało zakwalifikowane jako element parametrów technicznych zjazdu.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że wójt gminy, wydając decyzję w sprawie przebudowy zjazdu, jest uprawniony do nałożenia na właściciela (np. spółkę) wykonania określonych prac dodatkowych, które mogą być kwalifikowane jako warunki techniczne. W konsekwencji takie wymogi mogą finalnie zwiększyć koszty przedsiębiorcy związany z przebudową zjazdu. ©℗