TEZA: Po zakończeniu umowy najmu po stronie najemcy powstaje obowiązek zwrotu rzeczy, który polega na jej wydaniu wynajmującemu we władanie. Rzecz powinna być zwrócona niezwłocznie po zakończeniu najmu w stanie niepogorszonym, chyba że jest ono następstwem normalnego jej używania. Za opóźnienie w wydaniu najemca jest zobowiązany płacić dotychczasowy czynsz, a za zwłokę również wyrównać szkodę go przewyższającą.
Sygn. akt VIII Ga 374/15
POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE
z 29 stycznia 2016 r.
STAN FAKTYCZNY
A.G. wynajęła od gminy M.S. lokal użytkowy obejmujący pomieszczenia oznaczone jako sala sprzedaży o powierzchni 43,3 mkw. oraz sala sprzedaży o powierzchni 26,4 mkw. Lokal ten został wynajęty na podstawie umowy najmu zawartej w 1991 r. na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Gmina wypowiedziała ww. umowę. Przyczyną był spór stron co do tego, czy wykonana przez A.G. adaptacja lokalu polegająca na zmianie wejścia do niego w taki sposób, że klatka schodowa gminnego lokalu częściowo mieściła się w lokalu stanowiącym własność A.G. piętro wyżej, została wykonana za zgodą powódki, czy też nie. Gmina wzywała wynajmującą do przywrócenia stanu poprzedniego w lokalu i wydania go jej. A.G. odmawiała, wskazując, że przebudowa nastąpiła za zgodą właściciela lokalu, a obecnie nie jest możliwe takie rozdzielenie zajmowanych przez nią powierzchni, by mogła zrealizować żądanie najemcy.
Gmina wystąpiła do sądu rejonowego o nakazanie pozwanej A.G., aby ta wydała lokal użytkowy. Sąd doszedł do przekonania, że powództwo zasługuje na uwzględnienie. Jego zdaniem pozwana nie legitymuje się obecnie żadnym skutecznym względem właściciela prawem do tego, aby użytkować lokal. Fakt, że lokal został przebudowany w taki sposób, iż jego klatka schodowa częściowo wchodzi w przestrzeń lokalu pozwanej, nie tworzy dla niej prawa do dysponowania gminnym lokalem. A.G. zaskarżyła ten wyrok. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację.
UZASADNIENIE
Sąd ocenił, że w aktach sprawy brak jest jakiegokolwiek dowodu na okoliczność, że gmina wyraziła zgodę na przebudowę. Z zapisu par. 7 ust. 2 umowy najmu wynika, że używanie lokalu przez najemcę nie może naruszać jego substancji, zaś modernizacja lokalu stosownie do zapisów par. 9 ust. 3 umowy najmu wymagała zgody wynajmującego. O braku zgody gminy na dokonanie przez A.G. realizowanych przez nią prac budowlanych świadczą pisma powódki kierowane do pozwanej oraz powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W ich treści gmina wnosi o wstrzymanie prac budowlanych oraz wzywa do dostarczenia w trybie natychmiastowym projektu owej przebudowy oraz dokumentu, z którego wynika, że gmina jako właściciel lokalu wyraziła zgodę na dokonanie przebudowy. Nieprawdziwe zatem są twierdzenia pozwanej zarówno co do faktu wydania lokalu powódce, jak i wyrażenia przez nią zgody na dokonaną przebudowę. A.G. ma w świetle powyższych rozważań obowiązek zwrotu gminie przedmiotu najmu w stanie wolnym. Brak możliwości dostępu do spornego lokalu bez ingerencji w prawo własności pozwanej wskutek dokonania przez nią bez zgody wynajmującego przebudowy nie stanowi wystarczającego argumentu do uwzględnienia apelacji.