30 czerwca 2022 upływa termin zgłoszenia źródła ciepła w budynkach. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą sankcje. Wyjaśniamy co to jest CEEB, kto powinien dokonać wpisu i co grozi, jeśli tego nie zrobi.

Co to jest CEEB

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza, która zawiera informacje na temat tego, czym ogrzewamy nasze nieruchomości.

Kto musi dokonać wpisu do CEEB

Wpisu do CEEB dokonuje właściciel nieruchomości.

Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw, obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku lub właściciela lokalu.

W przypadku, gdy nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela występuje odpowiedzialność solidarna - w przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

Właściciel musi złożyć deklarację niezależnie od tego, czy zamieszkuje daną nieruchomość.

Jeśli osoby mieszkające w bloku korzystają ze wspólnego źródła ciepła lub spalania paliw, nie muszą składać deklaracji, o ile takiego obowiązku dochowa za nich zarządca budynku. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek, to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Jakie źródła ciepła należy zgłosić do CEEB?

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Należy zaznaczyć, czy jest to:

 • miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe, 
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.
Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.

Do kiedy należy dokonać wpisu do CEEB?

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia, jeśli jest uruchamiane w budynku nowe źródło ciepła/spalania to właściciel ma obowiązek złożyć deklarację w ciągu 14 dni. W przypadku budynków, w których źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., właściciel ma czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Jakie informacje znajdują się w deklaracji?

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail (opcjonalnie).

Jak złożyć deklarację?

Deklaracje można składać na dwa sposoby:

1) przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl

2) w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Co grozi za niewypełnienie deklaracji?

W przypadku niezłożenia deklaracji kara może wynieść od 500 zł do nawet 5000 zł. Ustawa wprowadza także sankcje karne. Zanim jednak odpowiedni organ samorządu przystąpi do wymierzenia kary, osoba, która nie złożyła deklaracji może ją złożyć w ramach czynnego żalu.