Inwestor na podstawie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy zamierza zrealizować na nieruchomości składającej się z kilku działek geodezyjnych budowę obiektu mieszkalnego wielorodzinnego. W tym celu, wykorzystując urzędowy formularz, złożył do właściwego starosty (organu administracji architektoniczno-budowlanej) wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W części dotyczącej oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane wskazał, że do całej nieruchomości posiada tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy. Umowy tej jednak nie dołączył do wniosku. Oświadczenie zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Czy organ wydający pozwolenia na budowę ma możliwość albo wręcz obowiązek żądać od inwestora przedłożenia umowy dzierżawy, żeby ustalić, czy inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?
Dołączenie do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę umowy dzierżawy (czy innego dokumentu wskazującego na tytuł prawny do nieruchomości) nie jest obowiązkowe. Nie oznacza to jednak, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może żądać przedłożenia takiego dokumentu. Organ jest bowiem zobowiązany ustalić, czy inwestor ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. A to nie zawsze jest możliwe do stwierdzenia tylko na podstawie złożonego oświadczenia.