Rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane zniesie wymóg posiadania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dzięki nowelizacji o połowę zostanie skrócony czas procedur potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji.

Katalog zwolnień z wymogów pozwolenia na budowę był do tej pory niezwykle szeroki, ale tak naprawdę nie zawierał najważniejszego wariantu - budowy domów jednorodzinnych. Procedura wydania pozwolenia na budowę, a także inne wymagane procedury wydłużały drogę do rozpoczęcia inwestycji nawet do trzech miesięcy. To z kolei opóźniało inwestycje i zniechęcało wiele osób do rozpoczęcia budowy.

Budowanie domów jednorodzinnych będzie łatwiejsze

Rządowy projekt nowelizacji Prawa budowlanego ma na celu zmianę tej sytuacji. Nowelizacja znosi wymóg otrzymania pozwolenia na budowę od osób, które budują domy jednorodzinne. Po zmianie prawa wystarczy samo zgłoszenie wraz z załączonym projektem budowlanym – na jego podstawie wydawana będzie tzw. zgoda budowlana. Dzięki proponowanym zmianom czas oczekiwania na rozpoczęcie budowy miałby zmniejszyć się o połowę.

Brak pozwolenia na budowę dotyczył będzie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Ponadto nowelizacją zostaną objęte budynki zgłoszone do przebudowy , o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Aktualnie projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane jest konsultowany.

Sprawdź, jakie działania nie wymagały pozwolenia na budowę na mocy obecnie obowiązującego prawa:

Budowa

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających za-budowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.
2. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
3. indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
4. altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
5. wiat przystankowych i peronowych;
6. budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
7. wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8. parkometrów z własnym zasilaniem;
9. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
10. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
11. zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
12. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
13. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
14. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
15. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
16. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, uprawiania wędkarstwa, rekreacji;
17. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
18. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
20. przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnych linii kablowych, kanalizacji kablowej;
21. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej
22. obiektów małej architektury;
23. ogrodzeń;
24. obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
25. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
26. znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
27. instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

Roboty budowlane

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1. remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
2. dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
3. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
4. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
5. wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem: ziemnych stawów hodowlanych, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
6. wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
7. przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
8. przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych, budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.8)), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
9. wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;
10. instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
11. instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
12. montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy
elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;
13. instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.
Oprac: T.J.