Wsparcie budownictwa społecznego oraz łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę. A w efekcie więcej mieszkań oraz niższe czynsze w lokalach za wynajem. To kluczowe cele projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Przepisy stworzyło Ministerstwo Rozwoju, zaś na ostatnim posiedzeniu zaakceptował je rząd.
Nowe przepisy to między innymi wsparcie dla inwestorów i jednostek samorządu terytorialnego poprzez ożywienie Krajowego Zasobu Nieruchomości.
„Chcemy znacznie poszerzyć wykorzystanie jego potencjału w zwiększaniu zasobu społecznych mieszkań czynszowych. KZN będzie miał więcej możliwości działań w gospodarowaniu swoim zasobem. Będzie mógł tworzyć i przystępować do istniejących towarzystw budownictwa społecznego” – zapowiada MR. W państwowej osobie prawnej zostanie utworzony specfundusz, z którego środki będą wydawane na tworzenie inicjatyw mieszkaniowych oraz właśnie obejmowanie udziałów w TBS-ach. W świetle obecnie obowiązujących przepisów to niemożliwe.
Reklama
Duże zmiany obejmą same TBS-y. Zwiększony zostanie poziom bezzwrotnego wsparcia dla gmin z obecnych 20 proc. kosztów inwestycji do 35 proc. kosztów. Resort rozwoju wskazuje, że istotną korektą jest wprowadzenie zasady uruchomienia tego grantu na etapie realizacji inwestycji, żeby środki bezpośrednio pokrywały część kosztów, a nie refinansowały koszty już poniesione. Obecnie bowiem pieniądze są wypłacane dopiero po rozliczeniu inwestycji. A to z kolei oznacza, że gminy muszą zaangażować własne środki, a dopiero potem otrzymują zwrot ich części.
Rząd dostrzega również, że TBS-y często zarządzają budynkami leciwymi, wymagającymi dużych nakładów finansowych. Dlatego wprowadzona zostanie możliwość uzyskania tzw. premii remontowej na spłatę części kredytu zaciągniętego na remont budynków mających co najmniej 25 lat. Dziś można ją uzyskać jedynie na nieruchomości, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. Zgodne z prawem stanie się również pobieranie przez towarzystwa od najemców dodatkowych opłat związanych z instalacją i konserwacją odnawialnych źródeł energii, budową wind, termomodernizacją.

Reklama
Z kolei wynajmujący mieszkania w TBS-ach będą mogli skorzystać z wakacji czynszowych. Dziś jest tak, że najemca może odzyskać wpłaconą partycypację w kosztach budowy wynajmowanego lokalu wyłącznie w przypadku zakończenia najmu i opuszczenia lokalu. Po zmianach mieszkańcy będą mogli sami zdecydować, kiedy i w jaki sposób odzyskają swój wkład partycypacyjny. Czyli nie będą już musieli czekać aż do zakończenia najmu, lecz będą mogli stopniowo odbierać swój wkład w czynszu. Tym samym będą na co dzień mniej płacili.
Rząd chce też uprościć uzyskiwanie dodatków mieszkaniowych, czyli świadczeń dla osób o najgorszym statusie materialnym. Dziś próg dochodowy jest obliczany od dochodu ubruttowionego, czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Po wejściu w życie nowelizacji próg dochodowy będzie liczony od kwoty netto.
„Nowością, którą proponujemy, jest wyłączenie dodatków mieszkaniowych spod egzekucji administracyjnej. Dodatki mają wspierać najuboższych i służyć pokryciu opłat na mieszkanie, a nie innym celom. Dlatego też kwota wynikająca z przyznanego dodatku mieszkaniowego nie będzie podlegała egzekucji” – zapowiada Ministerstwo Rozwoju.
Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, po przyjęciu projektu ustawy przez rząd powiedziała, że budownictwo może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki, która poturbowana skutkami pandemii koronawirusa potrzebuje pobudzenia, impulsu. I takim właśnie impulsem ma być przyjęty pakiet mieszkaniowy.
Projekt ustawy, po dokonaniu drobnych korekt, które uzgodniono podczas obrad Rady Ministrów, trafi do Sejmu. Posłowie mają się nim zająć bez zbędnej zwłoki.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd