Lokatorzy mieszkań budowanych w formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) będą mogli obniżyć zobowiązania czynszowe. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju zakłada, że mieszkańcy TBS-ów będą mogli skorzystać z pewnej formy częściowych „wakacji czynszowych”.
Poza tym osoby, które utraciły całkowicie lub częściowo dochody w wyniku epidemii (na skutek utraty pracy, czasowego zawieszenia działalności przedsiębiorstw, powodującego brak wynagrodzenia lub jego obniżenie) będą mogły starać się o przyznanie dodatków mieszkaniowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie mógł zostać przyznany najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, jeżeli poza warunkami wymaganymi do jego przyznania spełnią oni dodatkowe warunki. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku powinien być co najmniej o 25 proc. niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r. Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę stanowić będzie 75 proc. miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, ale nie więcej niż 1500 zł miesięcznie.
Z dodatków mieszkaniowych korzysta ok. 540 tys. osób. Rząd liczy, że zwiększenie liczby uprawnionych do nich powinno się przełożyć na zmniejszenie liczby osób wymagających pomocy mieszkaniowej od gminy w postaci dostarczenia lokalu komunalnego lub najmu socjalnego (będą w stanie utrzymać dotychczasowy tytuł prawny do lokalu, więc nie będzie im grozić eksmisja).
Etap legislacyjny
Projekt