Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło właśnie szlifowanie zmian w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529), który to zasób stanowi państwowy banku ziemi przeznaczonej pod inwestycje mieszkaniowe. Nowa, poprawiona wersja projektu ma zostać w najbliższym czasie przyjęta przez rząd.
Zaproponowane przepisy mają służyć usprawnieniu mechanizmu pozyskiwania przez KZN gruntów nadających się do zabudowy mieszkaniowej i poszerzeniu grona podmiotów, które będą mogły za wynagrodzeniem oddać swoje nieruchomości. Resort liczy zwłaszcza na spółki Skarbu Państwa. W przypadku złożenia przez prezesa KZN wniosku o przekazanie nieruchomości na potrzeby programu Mieszkanie+ niezbędna będzie opinia właściwego ministra nadzorującego państwową firmę. Ewentualny spór ma być rozstrzygany przez komisję rozjemczą przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.
Wysokość rekompensaty za działki będzie ustalana na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. Strona niezadowolona z kwoty w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania decyzji wojewody będzie mogła wnieść pozew do sądu cywilnego. Spod ustawy wyłączone zostaną grunty znajdujące się w zasobach Lasów Państwowych.
Krajowy Zasób Nieruchomości uzyska możliwość tworzenia spółek celowych ze Skarbem Państwa, samorządami, agencjami państwowymi i spółkami SP, które miałyby zajmować się realizacją inwestycji mieszkaniowych. Nowe przepisy przesądzą też, że nieruchomości znajdujące się w krajowym zasobie będą sprzedawane bądź oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Na nabycie gruntu z wolnej ręki będą mogły liczyć m.in. samorządy.
Nowelizacja zdereguluje zasady zarządzania mieszkaniami na wynajem. Pierwotnie zakładano, że czynsze za lokale budowane na gruntach KZN przez operatorów mieszkaniowych będą narzucane odgórnie i ustalone na poziomie niższym od rynkowych, tak aby stać było na nie osoby niemające zdolności kredytowej. Trudna sytuacja w branży budowlanej i brak zainteresowania ze strony prywatnych inwestorów zweryfikowały te założenia. Dlatego też postanowiono wykreślić z ustawy przepisy o czynszu normowanym i operatorach mieszkaniowych. Ministerstwo liczy, że liberalizacja przepisów zachęci do współpracy z KZN deweloperów. Dla lokatorów rekompensatą za uwolnione czynsze będą dopłaty do najmu (można się o nie ubiegać od 1 stycznia 2019 r.).
Etap legislacyjny
Projekt po uzgodnieniach