Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga złożenia wniosku w starostwie powiatowym (urzędzie miejskim miasta a prawach powiatu). Użytkować budynek w zmieniony sposób można po upływie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów w urzędzie, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w formie decyzji (tzw. milcząca zgoda).

Formalności związane ze zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu - np. zmiana użytkowania gospodarczego na użytkowanie mieszkalne - wymaga przygotowania wniosku oraz szeregu wymaganych załączników. Druk wniosku dostępny jest we właściwym miejscowo starostwie powiatowym/urzędzie miasta (wydział administracji architektoniczno-budowlanej) oraz na stronie www urzędu.

Do wniosku załączyć należy także:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi
  • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności
  • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

W razie gdyby złożone dokumenty były niekompletne - urząd zażąda uzupełnień. Jeśli nie uzupełnimy wskazanych braków - organ wniesienie sprzeciw wobec zgłoszonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Kompletny wniosek podlega procedurze tzw. milczącej zgody. Oznacza ona, że do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia organowi kompletnego zgłoszenia, nie wniesie on sprzeciwu w drodze decyzji.

Kiedy urząd wniesie sprzeciw?

Właściwy organ wniesie sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

  • wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
  • narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • może spowodować niedopuszczalne: zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.