1. Dopłata nie tylko dla biednych

Głównym kryterium przyznawania dopłat będzie kryterium dochodowe.

Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS. Na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60 procent jest zwiększany o 30 punktów procentowych. Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120 procent.

W przypadku rządowego programu dopłat do czynszów będzie stosowana zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że gdy najemca przekroczy próg dochodowy, świadczenie nie zostanie mu odebrane a pomniejszone o kwotę, w jakiej zostało przekroczone.

2. Jakie mieszkania?

Dopłaty do czynszów miały początkowo dotyczyć tylko nowowybudowanych mieszkań lub tych poddanych działaniom rewitalizacyjnym. W ostatecznej wersji projektu znalazł się jednak zapis mówiący o ty, że dopłaty do czynszu będą przyznawane w mieszkaniach nawet 20-letnich.

3. Dużo zależy do gminy

Aby uzyskać rządową pomoc, inwestor będzie musiał zawrzeć umowę z gminą. Ta wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe dopłaty do najmu mieszkań objętych realizowaną inwestycją.

4. Kryterium otwarte

Rząd pozostawił gminom otwartą furtkę. Będą one mogły wykorzystać zapisany w proponowanej ustawie katalog kryteriów pierwszeństwa. Oznacza to, że poza kryterium dochodowym będą mogły zostać wprowadzone kolejne – np. preferencje dla rodzin z dziećmi lub rodziców samotnie wychowujących dzieci.

5. Ostateczna decyzja

Zależeć będzie od inwestora. To on określi zdolność czynszową.