Od 2019 roku przez nawet piętnaście lat będzie można otrzymywać dopłatę do czynszu. Jej przyznanie będzie uzależnione od osiąganego dochodu, ale nie będzie przysługiwało wyłącznie najbiedniejszym. Jakie jeszcze kryteria trzeba będzie spełnić?

1. Dopłata nie tylko dla biednych

Głównym kryterium przyznawania dopłat będzie kryterium dochodowe.

Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS. Na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60 procent jest zwiększany o 30 punktów procentowych. Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120 procent.

W przypadku rządowego programu dopłat do czynszów będzie stosowana zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że gdy najemca przekroczy próg dochodowy, świadczenie nie zostanie mu odebrane a pomniejszone o kwotę, w jakiej zostało przekroczone.

2. Jakie mieszkania?

Dopłaty do czynszów miały początkowo dotyczyć tylko nowowybudowanych mieszkań lub tych poddanych działaniom rewitalizacyjnym. W ostatecznej wersji projektu znalazł się jednak zapis mówiący o ty, że dopłaty do czynszu będą przyznawane w mieszkaniach nawet 20-letnich.

3. Dużo zależy do gminy

Aby uzyskać rządową pomoc, inwestor będzie musiał zawrzeć umowę z gminą. Ta wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe dopłaty do najmu mieszkań objętych realizowaną inwestycją.

4. Kryterium otwarte

Rząd pozostawił gminom otwartą furtkę. Będą one mogły wykorzystać zapisany w proponowanej ustawie katalog kryteriów pierwszeństwa. Oznacza to, że poza kryterium dochodowym będą mogły zostać wprowadzone kolejne – np. preferencje dla rodzin z dziećmi lub rodziców samotnie wychowujących dzieci.

5. Ostateczna decyzja

Zależeć będzie od inwestora. To on określi zdolność czynszową.