Gmina mogła wypowiedzieć umowę najmu, a w konsekwencji domagać się opuszczenia lokalu przez przedsiębiorcę. Spłata zadłużenia po dodatkowym terminie nie miała znaczenia.
Z podanego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca miał zaległości czynszowe za lokal użytkowy. Spłacił je, ale po dodatkowo wyznaczonym terminie i umowa najmu została wypowiedziana. Odpowiedź na pytanie wymaga odniesienia się do stosownych regulacji kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). W art. 659 k.c. postanowiono, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.