Podczas nocnej tury głosowań w Senacie przyjęta została poprawka mniejszości zmieniająca nowelę ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. – dalej u.g.n.).
44 głosami za i 41 przeciw usunięto przepis zakładający, że to minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ustala oraz ogłasza obowiązujące standardy zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych w drodze obwieszczenia.
Wskazaną zmianę art. 175 u.g.n. przeforsował w Sejmie Tomasz Ławniczak, poseł PiS. Ławniczak podkreślał, że od 13 lat obowiązywania aktualnych rozwiązań mówiących, iż standardy zawodowe ustalają organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, udało się uzgodnić tylko jeden z nich.
Szykowana nowelizacja przepisów odbiła się w środowisku rzeczoznawców dużym echem. Jak wskazywali przedstawiciele branży na łamach DGP, mogłaby „destrukcyjnie” wpłynąć na profesję rzeczoznawców, którzy straciliby inicjatywę tworzenia zasad wyceny.
– Nigdzie w Europie rząd nie ingeruje w specjalistyczną wiedzę tak głęboko, jak ma to miejsce w Polsce. Europejskie Standardy Wyceny, Brytyjskie Standardy RICS czy też Międzynarodowe Standardy Wyceny są niezależne od wpływów poszczególnych rządów czy państw – akcentował Marek Wiśniewski, prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
W związku z wprowadzonymi przez Senat poprawkami ustawa wróci do izby niższej parlamentu. Planowana nowela, która co do zasady ma wejść w życie już 1 września 2017 r., wprowadza nowe obowiązki dotyczące również pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców.
I tak zakłada się, że umowa pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami będzie mogła mieć formę elektroniczną (dziś za ważny uznaje się tylko dokument w formie pisemnej). Pośrednicy nadal będą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Z tym że kopia dokumentu ubezpieczenia – aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa – obligatoryjnie stanowić ma załącznik do takiego kontraktu. Pośrednik w obrocie nieruchomościami niezwłocznie będzie musiał też informować stronę umowy pośrednictwa o wszelkich zmianach danych w polisie OC lub zawarciu nowej umowy ubezpieczenia – przekazując kopię dokumentu. Jeżeli natomiast nie dopełni obowiązków i nie zrobi tego także w ciągu tygodnia po pisemnym wezwaniu – jego klient będzie miał prawo wypowiedzieć umowę pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.
Zmianie ulegnie również katalog kar za brak zawarcia umowy ubezpieczenia – pośrednik podlegać ma karze pieniężnej w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ten, w którym stwierdzono naruszenie.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu po głosowaniu w Senacie