Prowadzę prywatne przedszkole. Państwowa Inspekcja Sanitarna decyzją nakazała mi dostosować liczbę dzieci w przedszkolu do aktualnych warunków przestrzennych placówki. Nałożyła na mnie opłatę za przeprowadzone czynności. Rozstrzygnięcie to zostało jednak uchylone przez sąd administracyjny. Czy muszę uiścić opłatę za te czynności, skoro nie potwierdziły się zarzuty o naruszeniach obowiązków?
EKSPERT RADZI
Nie, czytelniczka nie jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za czynności przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Skoro uchylona została decyzja nakazująca dostosowanie liczby dzieci w przedszkolu do aktualnych warunków przestrzennych placówki, nie ma podstaw do twierdzenia, że w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych. A co za tym idzie - brak jest podstawy do zobowiązania czytelniczki do poniesienia opłat (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 1 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Lu 287/16).
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej: u.p.i.p.) za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy PIS w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. Za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy PIS nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.
W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że konieczną przesłanką pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 1 u.p.i.p., jest naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, i to niezależnie od tego, czy opłata ta dotyczy wykonanych badań laboratoryjnych, czy też innych czynności podjętych przez organy PIS w związku ze sprawowaniem bieżącego bądź zapobiegawczego nadzoru sanitarnego (por. wyrok WSA w Lublinie z 21 września 2010 r., sygn. akt III SA/Lu 167/10).
! Sanepid nie może pobrać opłat za badania laboratoryjne od osób oraz jednostek organizacyjnych zobowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.
Podstawa prawna
Art. 36 ust. 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.)