Gwarancja de minimis jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca-firma nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty.

Pomoc de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc publiczna, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej, jednak podlega ona monitorowaniu. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro lub 100 tys. euro (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

Z gwarancji mogą skorzystać mikroprzedsiębiorstwa, oraz małe i średnie firmy. Jak to zrobić? Oto sześć kroków do uzyskania gwarancji de minimis:

Krok 1. Wypełnienie i złożenie wniosku o udzielenie gwarancji w Banku Kredytującym wraz z wnioskiem o kredyt obrotowy lub inwestycyjny
Krok 2. Podjęcie decyzji o udzieleniu gwarancji
Krok 3. Objęcie kredytu gwarancją
Krok 4. Zapłata prowizji
Krok 5. Realizacja gwarancji
Krok 6. Windykacja
Wypełnienie i złożenie wniosku o udzielenie gwarancji w Banku Kredytującym wraz z wnioskiem o kredyt obrotowy lub inwestycyjny

Kredytobiorca składa wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu bezpośrednio w Banku Kredytującym. Podpisując wniosek, Kredytobiorca potwierdza zapoznanie się z zasadami udzielania gwarancji de minimis. Wniosek zawiera komplet informacji potrzebnych do ubiegania się o gwarancję w ramach programu. W przypadku wątpliwości jak go wypełnić, należy zapytać pracownika banku, w którym przedsiębiorca będzie wnioskował o kredyt.

Podstawowe wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku:

Jak określić przeznaczenie kredytu?

Należy przyjać zasadę, że kredyt powinien być przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej, inwestycyjnej lub przeznaczonej na cele rozwojowe – nie jest wymagane precyzyjne określenie przeznaczenia środków z kredytu.

Jak wypełnić „Oświadczenie Wnioskodawcy nr 5”?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wysokości pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o gwarancję i w dwóch poprzednich latach podatkowych. Odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia ponosi przedsiębiorca. Podstawą do złożenia takiego oświadczenia są zaświadczenia, jakie przedsiębiorca otrzymał w związku z otrzymaną w okresie wcześniejszym pomocą de minimis. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje zaświadczeniami czy dokumentami potwierdzającymi zakres danych o otrzymanej pomocy, powinien próbować uzyskać stosowne informacje od podmiotu udzielającego mu pomocy de minimis.

Przykładowe rodzaje pomocy de minimis, które mógł otrzymać przedsiębiorca:

- dofinansowanie na szkolenia,
- dofinansowanie na zatrudnienie pracownika,
- zwolnienia podatkowe,
- rozłożenie zaległości ZUS,
- dokonanie jednorazowej amortyzacji,
- pomoc publiczna z RPO, ZUS, US, PFRON, itp.
Przykładowe formy potwierdzające udzielenie pomocy de minimis:

- zaświadczenie o pomocy de minimis,
- decyzja administracyjna,
- umowa.

Bank Kredytujący dokonuje analizy zdolności kredytowej zgodnie z obowiązującymi w tym banku zasadami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, Bank Kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis.

Objęcie kredytu gwarancją - otrzymanie zaświadczenia

Po zaakceptowaniu warunków kredytu przez przedsiębiorcę, zawierana jest umowa kredytu. Wraz z podpisaniem umowy, Kredytobiorca wystawia na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego weksel własny wraz z deklaracją wekslową oraz składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Przedsiębiorca prowadzący działalność jako osoba fizyczna podpisuje się pod oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Jeśli pozostaje on/ona w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, podpis pod deklaracją wekslową składa również małżonek/małżonka oraz składają oświadczenie o ochronie danych osobowych. Bank kredytujący wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w dniu udzielenia gwarancji.

Zapłata prowizji

Od udzielonej gwarancji Bank Kredytujący pobiera opłatę prowizyjną w wysokości 0,5% w stosunku rocznym. Prowizja pobierana jest z góry za okresy roczne.

Co jeśli kredytobiorca nie wywiązał się z umowy spłaty kredytu?

Realizacja gwarancji

Bank Kredytujący wzywa Bank Gospodarstwa Krajowego do zapłaty. BGK wykonuje zobowiązanie z tytułu gwarancji w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wezwania.

Windykacja

Po dokonaniu wypłaty z gwarancji BGK nalicza od wypłaconej kwoty odsetki w wysokości 4-krotności obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. Działania windykacyjne, w tym mające na celu zawarcie ugody, porozumienia, prowadzone są przez Bank Kredytujący.

Informacje pochodzą ze strony deminimis.gov.pl

Oprac. T.J.