Małe i średnie firmy mogą wnioskować o dotację do kredytu na poprawę efektywności energetycznej, termomodernizację oraz wdrożenie systemu zarządzania energią w swoich biurach i halach produkcyjnych. Do podziału jest 60 mln złotych do końca 2016 roku. Firma może otrzymać jednorazowy kredyt z dotacją o wartości do 1 mln euro.

Program „Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” jest kolejnym tegorocznym programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz wyłonił cztery banki, do których firmy mają zgłaszać swoje wnioski (nabór wniosków w trybie ciągłym). Dotacje obsługują: BOŚ, Bank Polskiej Spółdzielczości, BNP Paribas oraz Idea Bank.

Celem programu jest obniżenie zużycia energii w firmach oraz spadek emisji dwutlenku węgla. Mówiąc konkretnie w przypadku firmy może to polegać np. na wymianie maszyn na bardziej energooszczędne, ociepleniu budynku, ulepszenie ogrzewania (montaż pomp ciepła lub kotłów kondensacyjnych) lub wentylacji. Lista możliwych inwestycji jest długa.

O kredyt z dotacją ubiegać się mogą tylko firmy, które są zarejestrowane w Polsce i spełniają warunki określone w unijnej definicji mikro, małej i średniej firmy (określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008). Zatrudnienie nie może przekraczać 250 osób, roczne obroty nie mogą być wyższe nić 50 mln euro (lub wartość aktywów nie może przekraczać 43 mln euro).

Inwestycje LEME, inwestycje wspomagane

Na dofinansowanie mogą liczyć dwa typy przedsięwzięć. Pierwszym typem są inwestycje LEME (tzn. z wykorzystaniem pozycji z Listy Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń, ang. List of Eligible Materials and Equipment). Kredytu z dotacją nie może tu przekroczyć 250 000 euro. Jako koszt kwalifikowany uznana będzie tylko technologia, urządzenie lub materiał, który widnieje na liście LEME, która jeszcze nie jest gotowa (ma być w najbliższych dniach). Zainteresowanym pozostaje tymczasem wspomaganie się listą LEME, która jest dostępna na stronie PolSEFF. Inwestycje LEME polegają na poprawie efektywności energetycznej i/lub zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) lub na termomodernizacji budynków i/lub zastosowaniu OZE.

Drugim typem są inwestycje wspomagane, czyli te, które nie mieszczą się w ramach inwestycji LEME. Kredytu z dotacją nie może tu przekroczyć 1 mln euro. Są tu postawione firmom dwa wymogi do wyboru. W pierwszym przypadku poprawa efektywności energetycznej i/lub zastosowanie OZE musi dać 20% oszczędności energii. Z kolei w drugim wariancie termomodernizacja budynku i/lub zastosowanie OZE ma dać min. 30%.

Wysokość dotacji

Przedsiębiorstwo może otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości 10 lub 15 procent kwoty kredytowej na koszty kwalifikowane oraz dodatkowy bonus (do 15% za wdrożenie systemu zarządzania energią w firmie). Dotacja 10-procentowa odejmuje sytuacje, kiedy inwestycja poprawia efektywność energetyczną firmy lub obejmuje termomodernizację budynków.

Jeśli wymienione inwestycje poprzedził audyt energetyczny, z którego wynika zakres rzeczowy przedsięwzięcia – wówczas firma ma prawo do dotacji 15-procentowej.

Na firmy, które ponadto zdecydują się na wdrożenie systemu zarządzania energią czeka bonus w postaci dodatkowej dotacji nawet w wysokości 15% (maksymalnie 10 tys. zł).
Kiedy firma otrzymuje przelew dotacji na konto? Płatność następuje dopiero po zakończeniu prac i zweryfikowaniu, czy osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny.

Kredyt z dotacją w ramach programu „Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” jest oczywiście pomocą publiczną i jako taka podlega unijnym regulacjom dotyczącym pomocy de minimis, w szczególności rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Informacje o programie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej>>