Każdy przedsiębiorca wie, że jeśli chce coś osiągnąć, to powinien się rozwijać. Często jednak na przeszkodzie stoi brak środków. Warto poszukać wtedy różnych możliwości finansowania. Jedną z nich jest kredyt technologiczny, o którym warto dowiedzieć się więcej.

O ile wiedza przedsiębiorców o różnych formach kredytowania działalności firmowej jest dość duża, o tyle nie każdy przedsiębiorca wie, czym jest kredyt technologiczny i w jakich przypadkach można się o niego ubiegać.

Porównaj kredyty firmowe i wybierz najlepszy dla siebie

Kredyt technologiczny – a co to takiego?

Oferta kredytu technologicznego jest skierowana do przedsiębiorców i osób fizycznych spełniających kryteria postawione mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Kredyty technologiczne są przyznawane w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „KREDYT TECHNOLOGICZNY" przez banki, które mają podpisane porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki pozyskane w ramach tego kredytu mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup i wdrożenie technologii, która na świecie jest stosowana nie dłużej niż pięć lat.

Skutkiem wdrożenia zakupionej technologii powinno być wytwarzanie lub udoskonalenie produktów, usług oraz procesów. Przedsiębiorca może pozyskać z tej puli do 75% wartości inwestycji, gwarantując jednocześnie wkład własny na pozostałą część lub korzystając z rozszerzonego kredytu technologicznego, który proponują niektóre banki. Kredyt technologiczny jest bowiem szczególnym rodzajem kredytu inwestycyjnego. Kwota kredytu nie może przekroczyć 2 mln euro. Wydatki kwalifikowane, podane za Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na które można przeznaczyć kredyt technologiczny, to między innymi:

• zakup gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntu,
• zakup budynku, budowli lub ich części,
• zakup lub wytworzenie środków trwałych,
• zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
• raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli z tytułu umowy leasingu,
• raty spłat wartości początkowej środków trwałych,
• pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części.


Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą i muszą zostać wykorzystane przy realizacji inwestycji finansowanej kredytem technologicznym. Wszystkie wydatki kwalifikowane mają liczne obostrzenia, z którymi przedsiębiorca powinien się zapoznać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.Premia technologiczna

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy skorzystają z kredytu technologicznego mogą otrzymać Premię Technologiczną, przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na pokrycie spłaty części rat kredytu technologicznego w ramach pomocy publicznej. Nie może ona przekroczyć 4 mln zł. W zależności od województwa i wielkości przedsiębiorstwa, premia może być przyznawana w różnej wysokości. Co ważne, premia technologiczna wypłacana jest jednorazowo po spożytkowaniu całej puli kredytu, zakończeniu inwestycji i kontroli BGK. Wypłacona premia nie pozostaje do dyspozycji klienta, lecz jest przelewana na rachunek banku, udzielającego kredytu i jest zaliczana na poczet spłaty kredytu.

Przykład inwestycji możliwej do sfinansowania kredytem technologicznym

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z kredytu technologicznego muszą pamiętać, że można nim sfinansować jedynie zakup bądź wdrożenie nowych technologii, czyli istniejących nie dłużej niż 5 lat. Spójrzmy więc na przykład inwestycji, którą można zrealizować przy pomocy kredytu technologicznego.

Potrzebujesz pieniędzy na rozwój firmy? Sprawdź ofertę kredytów dla msp

Właściciel mikroprzedsiębiorstwa z województwa małopolskiego chce zakupić i wdrożyć nową technologię, opracowaną w roku poprzednim. Spełnia to wymagania, stawiane przed inwestycjami, które można sfinansować kredytem technologicznym. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 4,5 mln zł, lecz część projektu stanowiły wydatki niekwalifikowane, takie jak prace poprzedzające realizację, ekspertyzy, projekty techniczne. Koszty niekwalifikowane wyniosły 500 000 zł, Tak więc koszty kwalifikowane objęte wsparciem wyniosły 4 mln zł. Wymagany wkład własny wynosi 25% wartości wydatków kwalifikowanych, w tym przykładzie wynosi 1 mln zł. Kredyt technologiczny osiągnie więc kwotę 3 mln zł. Dodatkowo część kredytu może zostać zwrócona w formie premii technologicznej, zależnej od województwa. Mikroprzedsiębiorca z województwa małopolskiego otrzymać może 70% wartości kredytu technologicznego, czyli 2,1 mln zł.

Podsumowując – kredyt nie dla mikro i małych firm, lecz raczej większych przedsiębiorstw.

Kredyt technologiczny może być ciekawą formą pozyskania środków na rozwój, jednak formalności i obostrzenia z nim związane mogą odstraszyć przedsiębiorców. Powoli kończy się czas trwania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, więc warto skorzystać z kredytu przed ostatnim dzwonkiem.