Premier Donald Tusk poinformował 5 marca w czasie konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia rządu, że podjęta została decyzja o przedłużeniu wakacji kredytowych. Projekt ustawy wkrótce trafi do Sejmu. Pojawiło się w nim sporo zmian w porównaniu z wcześniej obowiązującymi przepisami.

Wakacje kredytowe 2024. Od kiedy?

5 marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji dwóch ustaw, na podstawie których przedłużone ma zostać wsparcie dla kredytobiorców, znane jako wakacje kredytowe. Mają one – tak jak wcześniej – dawać możliwość odłożenia w czasie spłaty rat kredytu hipotecznego. Wakacje kredytowe mają dotyczyć wyłącznie tych kredytów, na które umowy podpisane zostały przed 1 lipca 2022 roku, a kredyty udzielone zostały w złotówkach.

Projekt ustawy o tzw. wakacjach kredytowych przygotowany został przez Ministerstwo Finansów, a sama ustawa ma wejść w życie 1 maja 2024 roku. Skorzystać z nich będzie można – jak przeczytać można na rządowej stronie – w maju i czerwcu, a dodatkowo po jednym miesiącu w trzecim i czwartym kwartale tego roku.

Wakacje kredytowe 2024. Najważniejsze zmiany

Przewidywane jest wprowadzenie kryterium, według którego skorzystanie z wakacji kredytowych ma być możliwe w przypadku, kiedy wartość kredytu nie przekroczy 1,2 mln zł. Ponadto obowiązywać będzie ograniczenie w postaci stosunku raty kredytu do dochodu. Zgodnie z nim – z programu skorzystać będą mogły te osoby, w przypadku których rata kredytu przekroczy 30 proc. dochodu ich gospodarstwa domowego. Dochód ten liczony będzie jako średnia za trzy poprzednie miesiące.

Wymóg ten nie będzie jednak obowiązywać w przypadku osób, na utrzymaniu których – na dzień złożenia wniosku – znajduje się przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to dzieci do 18. roku życia lub – w przypadku kontynuowania przez nie nauki – do 25. roku życia. Przepis obejmuje również dzieci z niepełnosprawnościami, w przypadku których wiek nie ma znaczenia.

Czas, w którym zawieszona została spłata kredytu, nie będzie wliczany do okresu kredytowania, a więc okres ten przedłuża się o tyle miesięcy, o ile spłata kredytu była zawieszona. Natomiast samemu zawieszeniu podlegać mają jedynie raty kapitałowo-odsetkowe, nie zaś ewentualne dodatkowe opłaty związane z ubezpieczeniem kredytu.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – podstawowe zmiany

Omawiany projekt ustawy o wakacjach kredytowych obejmuje również kwestie związane z Funduszem Wsparcia Kredytobiorców (FWK), którego zadaniem jest pomoc dla tych kredytobiorców, którzy ze względu na swoją trudną sytuację finansową, mają trudności ze spłatą rat kredytu mieszkaniowego. O pomoc tę nadal będą mogły ubiegać się zarówno osoby, które mają zadłużenie w złotówkach, jak i w innej walucie.

Zmieni się jednak stosunek raty do dochodu, który będzie umożliwiał skorzystanie ze wsparcia. Obecnie o pomoc ubiegać się mogą osoby, których rata kredytu przekracza 50 proc. dochodu ich gospodarstwa domowego. Zgodnie z nowym projektem ustawy z FWK będą mogły skorzystać osoby, u których wskaźnik ten wynosi 40 proc.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – ważne kwoty

Podwyższeniu ulegnie kwota dochodu uprawniającego do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Skorzystanie ze wsparcia FWK będzie możliwe, jeśli miesięczny dochód danego gospodarstwa mieszkaniowego – pomniejszony o miesięczne koszty związane z obsługą kredytu mieszkaniowego – nie przekroczy dwuipółkrotności kryteriów wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Kwota ta – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – podniesiona zostanie z 1552 zł do 1940 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego zmieni się z 1200 zł do 1500 zł pomnożonego przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Obecnie kredytobiorcy mogą otrzymywać wsparcie w maksymalnej kwocie 2 tys. zł miesięcznie przez czas nie dłuższy niż 36 miesięcy. Zgodnie z nowym projektem ustawy miesięczna maksymalna kwota wsparcia ma zostać podniesiona do 3 tys. zł, a okres wsparcia ma być wydłużony do 40 miesięcy. Wydłużony także ma zostać okres zwrotu wsparcia lub pożyczki ze 144 do 200 rat. Ponadto maksymalna kwota pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.

Zgodnie z planowanymi zmianami możliwe będzie umorzenie pozostałych 66 rat zwrotu wsparcia lub pożyczki otrzymanych na spłatę zadłużenia po dokonaniu – bez opóźnień – spłaty 134 rat. Obecnie dopuszczalne jest umorzenie 44 rat, po wcześniejszym dokonaniu spłaty 100 rat. Na ten moment kwota umorzenia może wynieść 22 tys. zł, a po zmianach ma wzrosnąć do 39,6 tys. zł.