Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych, której celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji pomiędzy systemami kart płatniczych działającymi na terytorium Polski, poprzez czasowe zwolnienie trójstronnych systemów kart płatniczych, spełniających warunki uznania ich za systemy czterostronne, z obowiązków przewidzianych przez przepisy Unii Europejskiej w odniesieniu do krajowych transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, podała Kancelaria Prezydenta.

"Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 751/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz. Urz. UE L 123/8 z 19.05.2015, s. 1-15), w przypadku gdy trójstronny system kart płatniczych udzieli licencji innym dostawcom usług płatniczych na wydawanie instrumentów płatniczych opartych na karcie lub świadczenie usługi acquiringu w odniesieniu do takich transakcji płatniczych, lub na obie te usługi, lub wyda instrumenty płatnicze oparte na karcie wraz z partnerem w ramach co-brandingu lub za pośrednictwem agenta, system ten uznaje się za czterostronny system kart płatniczych. W następstwie tego rozwiązania, od dnia 9 grudnia 2015 r., instrumenty płatnicze wydawane przez tę grupę systemów trójstronnych będą objęte maksymalnymi stawkami opłaty interchange, przewidzianymi w rozdziale II przedmiotowego rozporządzenia" - czytamy w komunikacie.

Uwzględniając specyficzny charakter tej grupy systemów kart płatniczych, przewidziano możliwość czasowego (maksymalnie do dnia 9 grudnia 2018 r.) zwolnienia wyżej wskazanych trójstronnych systemów kart płatniczych z obowiązków przewidzianych w rozdziale II rozporządzenia, w odniesieniu do krajowych transakcji płatniczych. Skorzystanie z opcji krajowej wymaga nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916) i dodania do niej przepisu epizodycznego. W tym celu, nowododany art. 179a ustawy zwalnia z obowiązków przewidzianych w rozdziale II rozporządzenia 2015/751 trójstronny system kart płatniczych, który spełnia warunki uznania go za system czterostronny do dnia 9 grudnia 2018 r. Zwolnienie stosuje się w odniesieniu do krajowych transakcji płatniczych, jeżeli transakcje dokonywane w ramach trójstronnego systemu kart płatniczych, nie przekraczają w ujęciu rocznym 3% wartości wszystkich krajowych transakcji płatniczych, podano również.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pod koniec września Sejm przyjął nowelizację ustawy o usługach płatniczych, wprowadzającą 3-letni okres przejściowy, w którym systemy trójstronne nie będą objęte maksymalnymi stawkami opłaty interchange, przewidzianymi w przepisach unijnych.

Nowelizacja ma zapewnić odpowiedni poziom konkurencyjności pomiędzy systemami kart płatniczych, które działają w Polsce. Ustawa umożliwi czasowe, do 9 grudnia 2018 r., zwolnienie trójstronnych systemów kart płatniczych z obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących tzw. opłat interchange, czyli opłat pobieranych przy każdej transakcji kartą.

Zwolnienie obejmie systemy licencjonujące świadczenie usługi acquiringu lub wydających instrumenty płatnicze oparte na karcie wraz z partnerem w ramach co-brandingu albo za pośrednictwem agenta. Możliwość taka wynika z rozporządzenia PE i Rady 2015/751 z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, które weszło w życie 8 czerwca 2015 r.

Zwolnienie najmniejszych systemów kartowych z obniżki opłaty interchage dotyczy tych systemów płatniczych, których udział w rynku nie przekracza 3%. Ten czas pozwoli przystosować się do nowych regulacji. Po upływie okresu przejściowego systemy trójstronne zostaną objęte maksymalnymi stawkami opłaty interchange przewidzianymi w przepisach unijnych.

Polski rynek jest zdominowany przez dwa zagraniczne systemy kartowe czterostronne, Visa i MasterCard, które według danych NBP zajmują razem ponad 99% rynku. Oprócz nich działają jeszcze dwa systemy trójstronne licencjonujące - w ich ramach karty obciążeniowe wydają Diners Club Polska i American Express. Według NBP, ich łączny udział w rynku pod względem wartości transakcji nie przekracza jednak 0,3%.

Uczestnikami systemu trójstronnego są konsumenci (posiadacze kart), akceptanci (sklepy) oraz instytucje centralne (banki lub organizacje płatnicze), pełniące jednocześnie dwie funkcje: wydawcy i agenta rozliczeniowego.

Projekt nowelizacji o usługach płatniczych wpłynął do Sejmu 23 czerwca 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO.

Obecnie obowiązujące stawki interchange wynoszą 0,2% dla kart debetowych oraz 0,3% dla kart kredytowych.