15 grudnia 2014 weszła w życie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Otrzymać mogą go osoby fizyczne posiadające praw własności nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy prawo użytkowania wieczystego. Środki z zobowiązania nie będą jednak udostępniane do końca życia, jak w przypadku procedowanej przez rząd instytucji renty dożywotniej. Ich wypłata nastąpi jednorazowo lub będzie zależna od rat określonych w umowie.

Dla kogo kredyt?

Z założenia kredyty odwrócone kredyty hipoteczne mają być przyznawane seniorom. Ustawa jednak nie wprowadza żadnego limitu związanego z wiekiem kredytobiorcy. Klientami mogą być wszystkie osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości lub przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo użytkowania wieczystego. Umowę zawrzeć można również wspólnie z małżonkiem – wtedy pieniądze będą wciąż wypłacane po śmierci jednego z małżonków.

Jak to działa?

Osoba pragnąca otrzymać kredyt hipoteczny musi zawrzeć umowę z bankiem lub inną instytucją kredytową. Określony w umowie kredyt zostanie udzielony na czas nieoznaczony, a jego spłata będzie następować dopiero po śmierci kredytobiorcy. Środki mogą być wypłacane w ratach, (nie dłużej niż do śmierci kredytobiorcy) bądź jednorazowo. Liczba rat i ich wysokość musi zostać określona w umowie. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie nieruchomość kredytobiorcy. Konieczne będzie wprowadzenie odpowiedniego wpisu w księdze określające roszczenie o przeniesienie przez bank prawa do własności tej nieruchomości. Gdy ostatecznie okaże się, że wartość mieszkania będzie wyższa od kredytu (wraz z odsetkami), bank lub instytucja kredytowa będzie musiała oddać różnicę spadkobiercom właściciela.

Odwrócony kredyty hipoteczny może być spłacony wcześniej – w całości lub w części. Uwzględnić należy oczywiście część kredytu razem z odsetkami i innymi kosztami związanymi z jego obsługą.

Gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej, bank nie pobiera prowizji

Odstąpienie od umowy

Od daty podpisania umowy kredytobiorca ma 30 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na wskazany przez kredytodawcę adres. Osoba, która odstępuje od umowy będzie musiała zwrócić jedynie koszty związane z opłatami administracyjnym i sądowymi jakie ewentualnie poniósł bank.

Obowiązki informacyjne banku

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym zawiera katalog obowiązków, które bank zawrzeć musi w umowie. Brak ich wypełnienia skutkuje przyznaniem kredytobiorcy rekompensaty finansowej w wysokości 10 proc. odsetek i innych kosztów należnych od wypłaconej kwoty kredytu.

Bank ma obowiązek przekazania potencjalnemu kredytobiorcy formularza informacyjnego na 14 dni przed zawarciem umowy

Wypowiedzenie

Umowę o odwrócony kredyt hipoteczny można wypowiedzieć z zachowaniem 30-dniowego terminu. Dokonać mogą tego obie ze stron. Bank lub instytucja kredytowa mają takie prawo jedynie w sytuacji, gdy zaistnieją przesłanki zawarte w ustawie (np. przeniesienie własności nieruchomości bez zgody banku). Wtedy kredyt należy z spłacić wraz z upływem okresu wypowiedzenia.