Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki.

Znowelizowane przepisy ustawowe zapewniają stosowanie rozporządzenia europejskiego 1227/2011 z października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenie REMIT). Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom hurtowy rynek energii stanie się bardziej przejrzysty. Nowe regulacje będą sprzyjać eliminowaniu z niego nieuczciwych praktyk giełdowych i spekulacji cenami hurtowymi towarów energetycznych. Wpłynie to korzystnie na pozostałych uczestników rynku energii.

Głównym celem tego rozporządzenia jest skuteczne monitorowanie hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu, wykrywanie na nim manipulacji, zwalczanie nadużyć polegających na niewłaściwym wykorzystywaniu informacji wewnętrznych. Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie sankcji za naruszanie jego przepisów. Obowiązuje ono bezpośrednio w polskim porządku prawnym, ale wymaga zapewnienia stosowania w szczególności przez rozszerzenie uprawnień prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz wskazanie sankcji za naruszenie jego przepisów. Właściwe stosowanie rozporządzenia REMIT wymaga zmian ustawowych.

Reklama

Aby zapewnić wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT, w przepisach ustawowych rozszerzono kompetencje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz stworzono podstawy do jego współpracy z różnymi podmiotami regulacyjnymi. Prezes URE będzie współpracował z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Zobowiązano prezesa URE do przekazywania ACER informacji o podejrzeniach manipulacji na rynku energii. Ma on prowadzić rejestr uczestników hurtowego rynku energii. Zajmie się też kontrolą i prowadzeniem postępowań wyjaśniających w sprawie manipulacji (lub jej prób) oraz niewłaściwego wykorzystania informacji wewnętrznej na rynku energii. Prezes URE będzie mógł także nakładać kary pieniężne za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.