To kwalifikacje, a nie data wydania dyplomu ukończenia właściwych studiów powinny decydować o tym, czy dana osoba uzyska dokument potwierdzający jej umiejętności. W przypadku certyfikatów instalatora odnawialnych źródeł energii ta zasada jednak nie obowiązuje.
To błąd, który narusza Konstytucję RP, i to w kilku punktach – uważa prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. W liście do ministra gospodarki prosi o zajęcie stanowiska w sprawie.
Problem dotyczy redakcji niektórych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 – dalej u.o.z.e.). Zgodnie z jej art. 136 ust. 1 osoba montująca instalacje odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy cieplnej nie większej niż 600 kW może wystąpić z wnioskiem do prezesa Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do dokonywania tych prac. Wśród warunków, które musi spełnić, w ust. 4 wymienione jest m.in. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku lub specjalności w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych wydanego na podstawie przepisów ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.).
„Przytoczona treść art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii nie pozostawia wątpliwości, że certyfikat może być wydany jedynie osobie, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym” – zauważa prof. Lipowicz.
W jej ocenie wyeliminowanie tych, którzy uzyskali dyplom na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 września 2005 r. (kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o szkolnictwie wyższym), prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady równości. Zgodnie z tą nią (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
„Z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP wynika zaś, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Tych konstytucyjnych warunków nie spełnia art. 136 ust. 4 pkt 2 u.o.z.e., dyskryminuje on bowiem w zakresie realizacji wolności wyboru i wykonywania zawodu (art. 65 ust. 1 Konstytucji RP)” – uważa rzecznik.
W ocenie prof. Lipowicz, skoro kryterium jest data wydania dyplomu, a nie posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu, to wprowadzone zróżnicowanie ma charakter dowolny i stanowi niedopuszczalną dyskryminację w życiu gospodarczym w rozumieniu art. 32 ust. 2 konstytucji. ©?
Ważne
Certyfikowany instalator OZE musi też mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych i nie być w przeszłości skazanym za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu
Podstawa prawna
Art. 136 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478)
OZE: jakie warunki trzeba spełniać, aby założyć minielektrownię? GazetaPrawna.pl