Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) ma zmodyfikować informacje zawarte w podręczniku dla samorządów dotyczące dodatku węglowego. Chodzi o sposób postępowania w przypadku gospodarstw domowych mających jeden adres zamieszkania.

Dodatek węglowy - MKiŚ pomoże samorządom

Taka zapowiedź padła ze strony przedstawicieli resortu podczas ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Na wniosek Związku Powiatów Polskich (ZPP) był na nim poruszany temat przyznawania świadczenia na zakup węgla na podstawie obowiązujących od 3 listopada br. znowelizowanych przepisów ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.). Co do zasady jest bowiem tak, że w przypadku gospodarstw domowych mających jeden adres zamieszkania przysługuje tylko jeden dodatek (wypłacany tej rodzinie, która pierwsza złożyła wniosek). Od tej generalnej reguły został jednak wprowadzony wyjątek, który pozwala na uzyskanie świadczenia przez więcej niż jedno gospodarstwo, jeśli do 30 listopada br. nie było możliwie ustalenie odrębnych adresów i wywiad środowiskowy wykazał, że rodziny mające to samo miejsce zamieszkania zajmują oddzielne lokale.
Po tej zmianie przepisów MKiŚ zaktualizowało opublikowany na swojej stronie internetowej podręcznik, który ma pomagać w rozpatrywaniu wniosków ośrodkom pomocy społecznej i innym gminnym jednostkom zajmującym się obsługą dodatków węglowych. Nowe zapisy wzbudziły jednak zastrzeżenia ZPP. W piśmie wysłanym do KWRiST organizacja pisze, że mogą one wprowadzać w błąd zarówno osoby odpowiedzialne za ustalanie prawa do świadczenia, jak i samych wnioskodawców. Skutkiem może być to, że nie otrzymają one 3 tys. zł na zakup węgla. Chodzi tutaj o fragment podręcznika wskazujący, że „możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeśli podjęte zostały kroki formalne prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania”. O kontrowersjach z nim związanych pisaliśmy w DGP nr 226/2022 „Urzędnicy ruszyli na wywiady”.
ZPP podkreśla, że ustawa nie wymaga, aby wnioskodawca podjął formalne działania zmierzające do nadania odrębnego adresu dla lokalu ani aby wykazywał się jakimikolwiek dokumentami potwierdzającymi, że je podjął. Przypomina też, że zgodnie z art. 75 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego, jeśli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzania określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, organ administracji publicznej odbiera od strony oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Dodatek węglowy - nadanie odrębnego adresu dla lokalu

ZPP zwraca uwagę, że w większości przypadków podejmowanie kroków formalnych służących nadaniu oddzielnego numeru lokalu jest działaniem niecelowym i nieskutecznym. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu, budynek, w którym się znajduje, jest przedmiotem współwłasności lub ma nieuregulowany stan prawny oraz nie są zapewnione warunki prawne lub faktyczne do ustanowienia odrębnej własności lokalu.
– Ponieważ z dochodzących do nas sygnałów wynikało, że duża część gmin stosuje się do zapisów podręcznika, uznaliśmy, że forum KWRiST będzie odpowiednie do tego, aby poruszyć problem konieczności ich zmiany. Podręcznik pomija nie tylko przepisy k.p.a., ale też prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawę o własności lokali. MKiŚ obiecało, że poprawi podręcznik. Zobaczymy, jak zostanie zmieniony – mówi Bernadeta Skóbel z ZPP. ©℗
Ustawa nie wymaga, aby wnioskodawca podjął formalne działania zmierzające do nadania odrębnego adresu dla lokalu w którym mieszka.