Dodatek węglowy to wsparcie w postaci 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Bez kryterium dochodowego, będzie on przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły opał.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 11 sierpnia 2022 r. ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Oto najważniejsze informacje dotyczące tego dodatku. Podajemy też warunki oraz terminy, w jakich trzeba się zmieścić, aby skorzystać z pomocy.

Dodatek węglowy – czym jest?

Dodatek węglowy to nic innego jak bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, aby wspomóc je podczas nadchodzącej zimy w zakupie opału. Według wstępnych założeń rządu wsparcie miało polegać na ustaleniu gwarantowanej ceny za tonę węgla. W sytuacji, kiedy okazało się to niewykonalne, zdecydowano się na jednorazowe dopłaty w postaci dodatku węglowego.

Dodatek węglowy – kto może skorzystać?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych.

Dodatek węglowy – ile wynosi?

Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 tysięcy złotych. Dodatek węglowy będzie przyznawany bez kryterium dochodowego, co więcej wsparcie przysługuje również gospodarstwom, które zakupiły węgiel, jak i tym, które dopiero to zrobią.

Wniosek o dodatek węglowy – jakie informacje zawiera?

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji. Oznacza to podanie danych osobowych postaci imienia i nazwiska, adresu numeru PESEL oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość

We wniosku trzeba będzie też wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Dodatkowo we wniosku trzeba będzie zawrzeć informację o źródle ogrzewania.

Wniosek o dodatek węglowy [WZÓR]
pobierz plik

Co ważne, informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek węglowy – od kiedy można składać wnioski?

De facto ustawa o dodatku węglowym wchodzi w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw, czyli 13 sierpnia 2022 roku. W dniu 10 sierpnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, dając związkom samorządowym 5 dni na ewentualne opinie co do tego wzoru. Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami system jednorazowych wypłat 3 tys. zł na gospodarstwo domowe korzystające z węgla miał ruszyć w sierpniu, natomiast pierwsze pieniądze trafią na konta wnioskujących we wrześniu. Oznacza to, że wnioski będzie można składać w najbliższych dniach.

Do kiedy można składać wnioski o dodatek węglowy?

Niezwykle ważny jest fakt, że wniosek o złożenie dodatku węglowego jest ograniczony czasowo. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek nie później, niż 30 listopada 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Organ samorządowy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Dodatek węglowy – kiedy otrzymamy pieniądze?

Jak zapewnia rząd, dodatek węglowy będzie wypłacany bezzwłocznie, choć ustawa daje na to określony czas. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dodatek węglowy – warunki otrzymania wsparcia

Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia np. przez komornika. W zasadzie jedynym warunkiem otrzymania dodatku, jeśli złożyliśmy go w odpowiednim czasie, jest dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co, jeśli takiego zgłoszenia nie dokonaliśmy?

Termin na składanie deklaracji do CEEB minął 30 czerwca. Każdy, kto tego nie zrobił, musi się liczyć z ewentualną karą nawet do 5 tysięcy złotych oraz niewypłaceniem dodatku węglowego.

Jeżeli do tej pory gmina nie zweryfikowała braku takiego zgłoszenia, należy złożyć tzw. czynny żal, czyli złożyć deklarację i poinformować Urząd o sytuacji. Być może uda się uniknąć kary, a jednocześnie skorzystać jeszcze z dodatku węglowego.

Dodatek węglowy – w jaki sposób otrzymamy pieniądze?

Warto pamiętać, że dodatek węglowy nie jest żadnym bonem, ani talonem na węgiel. Nie trzeba go realizować w żadnym punkcie handlowym czy składzie węgla. Do ręki wnioskodawcy pieniądze trafiają bezpośrednio w postaci transferu gotówkowego. Oznacza to, że środki można wydać na dowolny cel, zarówno zakup węgla, powetowanie sobie strat za zakupiony już węgiel lub inne wydatki. Pieniądze otrzymamy bezpośrednio z gminy na wskazane przez nas konto bankowe w złożonym wniosku o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy a inne źródła ciepła

Dodatek węglowy w postaci 3 tysięcy złotych dla gospodarstw domowych korzystających z węgla został bardzo mocno skrytykowany przez wszystkich, którzy opalają domy innymi źródłami ciepła niż węgiel, lub innym paliwem stałym nie zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Dlatego rząd zapowiedział wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł ciepła. Z dniem 5 sierpnia rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, o czym poinformowano na stronie rządowej gov.pl.

Proponowane wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła ma wspomóc te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, w szczególności brykietem drzewnym, słomą lub ziarnami zbóż albo skroplonym gazem LPG, albo olejem opałowym.

Wysokość wsparcia dla beneficjentów

Dodatek, bez progów dochodowych, dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła i wynosić będzie odpowiednio:

- 3 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 390 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż);

- 1 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 530 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;

- 500 zł (liczba gospodarstw domowych: 150 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

- 2 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 122 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy.

Warunki i terminy

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek w projektowanej ustawie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy. Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma być procedowana we wrześniu 2022 roku.

Źródło: własne, gov.pl, PAP.