Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), zaskarżającą decyzję Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o naruszeniu przez PGNiG warunków udzielonej mu koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą, podała spółka. Na PGNiG została wtedy nałożona kara wysokości 2 mln zł, obniżona później do 1,5 mln zł.

"W złożonej apelacji PGNiG zarzuca zaskarżonemu wyrokowi naruszenie przepisów prawa materialnego oraz przepisów prawa procesowego. Spółka wniosła m.in. o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uchylenie decyzji w całości lub ewentualnie zmianę zaskarżonego wyroku w całości poprzez zmianę decyzji w całości i orzeczenie, że spółka nie naruszyła obowiązku wynikającego z koncesji. PGNiG wniosło także o zasądzenie od prezesa URE na rzecz spółki kosztów postępowania przed sądem I instancji, w tym kosztów zastępstwa procesowego" - czytamy w komunikacie.

W przypadku nieuwzględnienia wyżej wymienionego wniosku, PGNiG wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji z uwagi na fakt, iż rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, podano również.

PGNiG przypomina, że w 2010 roku prezes URE nałożył na nie 2 mln zł kary pieniężnej. Spółka wniosła o uchylenie decyzji w całości, ewentualnie o jej zmianę w całości i orzeczenie, że PGNiG nie naruszyło obowiązku wynikającego z udzielonej spółce koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą. Sąd postanowił zmienić zaskarżoną decyzję poprzez obniżenie nałożonej kary pieniężnej do 1,5 mln zł ze względu na niewielki zakres niedotrzymania obowiązku dywersyfikacji oraz zasądzić od URE na rzecz PGNiG kwotę 115 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W pozostałym zakresie odwołanie zostało oddalone.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.