Mężczyźni pobierający połowę swojego przyszłego świadczenia mają możliwość dorobienia bez ograniczeń.
Czy praca w Niemczech będzie doliczona do stażu
W tym roku kończę 65 lat. Moja kadrowa sprawdziła, że mój łączny staż pracy w Polsce wynosi 35 lat (okresy składkowe i nieskładkowe). Ale jeszcze przez pięć lat pracowałem w Niemczech, gdzie pracodawca opłacał za mnie składki. Czy ten okres może być doliczony do stażu uprawniającego do emerytury częściowej?
TAK
Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej, która jest obecnie przyznawana wyłącznie mężczyznom niemającym co najmniej 40 lat stażu w Polsce, uwzględnia się zagraniczne okresy ubezpieczenia oraz okresy zrównane z okresami ubezpieczenia przebyte w państwach członkowskich UE/EFTA. Na takich samych zasadach jest doliczany staż ubezpieczeniowy nabyty w państwach, z którymi wiążą Polskę dwustronne umowy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, o ile nie pokrywają się z okresami polskimi przebytymi zgodnie z polskim ustawodawstwem. Ze względu na to, że czytelnik nie spełnia warunku dotyczącego stażu na podstawie wyłącznie polskich okresów ubezpieczenia, czyli nie posiada co najmniej 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych, ZUS zsumuje okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i w Niemczach i na tej podstawie przyzna prawo do emerytury częściowej.
Podstawa prawna
Art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).
Czy do stażu są doliczone tylko okresy składkowe
W tym roku, ze względu na wiek, mogę się ubiegać o emeryturę częściową. Czy do wymaganego stażu uprawniającego do uzyskania świadczenia są zaliczane wyłącznie te okresy ubezpieczenia, za które były opłacane składki?
NIE
Nasz czytelnik może się ubiegać o emeryturę częściową, jeśli ukończył 65 lat w podwyższonym wieku emerytalnym, ale równocześnie musi udowodnić 40 lat składkowych i nieskładkowych. Przy czym lata, za które nie była opłacana danina, są doliczane do stażu uprawniającego do świadczenia w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Okresy te – jeśli będą zbyt krótkie – mogą być uzupełnione do wymaganych 40 lat okresami pracy w gospodarstwie rolnym lub okresami prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także okresami pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ta ostatnia możliwość dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca utracił prawo do takiej renty.
Podstawa prawna
Art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).
Czy emerytura częściowa jest liczona po nowemu
W ostatnich latach bardzo dobrze zarabiałem. Często zdarzało się, że już od września nie płaciłem składek emerytalnych. A to dlatego, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku jest ograniczona. Nie może bowiem przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. I właśnie dlatego emerytura kapitałowa jest dla mnie korzystna. Ale czy wysokość emerytury częściowej także zależy od kwoty zgromadzonego kapitału?
TAK
Emerytura częściowa wynosi 50 proc. kwoty emerytury obliczonej w całości według nowych zasad. ZUS przy obliczaniu tego świadczenia zaczyna od ustalenia pełnej kwoty emerytury. Drugim krokiem jest podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia osoby ubiegającej się o emeryturę częściową z dnia przejścia na tę emeryturę. Podstawę obliczenia kwoty emerytury, przyjętej do ustalenia emerytury częściowej, stanowi kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowana na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury częściowej oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Kwota ta uwzględnia należne ubezpieczonemu waloryzacje (roczne i kwartalne) składek i kapitału początkowego. Przy czym emerytura częściowa nie podlega podwyższeniu do kwoty emerytury najniższej.
Podstawa prawna
Art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).
Czy praca zawiesi wypłatę emerytury częściowej
Obecnie składam wniosek o przyznanie emerytury częściowej. Czy jeśli będę dodatkowo pracować, to ZUS zmniejszy mi wysokość wypłaty?
NIE
O emeryturę może się ubiegać zarówno osoba, która nie osiąga żadnych przychodów, bowiem nie pracuje, jak i osoba, która osiąga przychody z tytułu pracy. Nie ma przy tym znaczenia wysokość przychodów, gdyż emerytura częściowa nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu z tytułu osiągania przychodów – bez względu na to, z jakiego tytułu są one osiągane.
Podstawa prawna
Art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).
Czy ZUS wymaga zwolnienia się z firmy
W sierpniu kończę 65 lat. Mam prawie 45 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Nie ukrywam, że bardzo chętnie bym wystąpił o emeryturę częściową, ale obawiam się odejścia z pracy. Czy muszę rozwiązać umowę ze swoim dotychczasowym pracodawcą?
NIE
Osoba, która ubiega się o emeryturę częściową, nie musi rozwiązywać stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą, żeby uzyskać świadczenie. Prawo do emerytury częściowej może jednak ulec zawieszeniu na wniosek zainteresowanego. Osoba, której zostanie przyznana emerytura częściowa, może w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji wycofać wniosek o emeryturę częściową. Osoba mająca ustalone prawo do emerytury częściowej – po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego, ustalonego indywidualnie dla niej według daty urodzenia, oraz po ustaniu stosunku pracy – może wystąpić z wnioskiem o przyznanie pełnej emerytury. Przy czym podstawa obliczenia pełnej emerytury będzie pomniejszona o kwotę pobranych emerytur częściowych w wysokości przed obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Podstawa prawna
Art. 26b oraz 100–103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).
Czy pobieranie świadczenia wpłynie na okres ochrony
Pracuję w dużej firmie na kierowniczym stanowisku. Jestem zainteresowany możliwością pobierania emerytury częściowej. Czy z tego powodu stracę ochronę przedemerytalną?
NIE
Okres ochrony przedemerytalnej, w którym nie można wypowiedzieć umowy, liczy się zawsze od zwykłego albo obniżonego wieku emerytalnego (np. przy emeryturach pomostowych). Ochrona polega na tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, jeśli brakuje mu nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a okres zatrudnienia (staż pracy) umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ten ostatni warunek dotyczy osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. A to dlatego, że w przypadku pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. nie ma wymogu posiadania odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego. Aby przejść na emeryturę, wystarczy samo osiągnięcie wieku emerytalnego. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przyjmuje się, że przez pojęcie wieku emerytalnego rozumie się więc wiek, o którym mowa w ustawie emerytalnej. Prawo do emerytury częściowej nie powinno więc wpływać na ochronę przedemerytalną. Okres ochronny zależy więc od wieku emerytalnego, a nie od daty nabycia prawa do przejściowych świadczeń emerytalnych. A właśnie takim świadczeniem jest emerytura częściowa.
Podstawa prawna
Art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Art. 26b, art. 27 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).
Czy rolnik może dostać część wypłaty
Mój kuzyn ubezpieczony w ZUS od stycznia pobiera emeryturę częściową. Czy mój mąż, który w przyszłym roku ukończy 65 lat, także może ubiegać się o takie świadczenie z KRUS?
TAK
Emerytura częściowa to nowe świadczenie dla rolników, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. O emeryturę częściową mogą ubiegać się ubezpieczeni rolnicy i domownicy. Mężczyźni muszą osiągnąć 65 lat oraz muszą mieć co najmniej 40-letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Wysokość częściowej emerytury rolniczej wynosi 50 proc. kwoty emerytury rolniczej ustalonej na ogólnych zasadach i nie podlega podwyższeniu do kwoty emerytury podstawowej. Wysokość tego świadczenia nie będzie zmniejszana, mimo że emeryt będzie prowadził działalność rolniczą. Emerytura częściowa nie będzie również zmniejszana ani zawieszana, gdy emeryt będzie osiągał przychody z tytułu działalności pozarolniczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu. Przy częściowej emeryturze rolniczej są wypłacane wszystkie dodatki przyznawane na podstawie odrębnych przepisów emerytom, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Z chwilą osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przez osobę uprawnioną częściowa emerytura rolnicza zostanie z urzędu zamieniona na emeryturę rolniczą i wówczas część uzupełniająca emerytury rolniczej może ulec zawieszeniu, jeżeli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.
Podstawa prawna
Art. 19a ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 277).