Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił nabór wniosków do pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus" na rok szkolny 2024/2025. Program oferuje wsparcie finansowe w wysokości 3200 zł miesięcznie na jednego beneficjenta. Jego celem jest pomoc absolwentom placówek edukacyjnych, którzy borykają się z niepełnosprawnością intelektualną, w utrzymaniu samodzielności oraz aktywności zawodowej i społecznej.

Nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnością. Zasady i beneficjenci programu

Program "Rehabilitacja 25 plus" jest skierowany do niezatrudnionych dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły edukację w specjalistycznych placówkach. Warunkiem uczestnictwa jest brak objęcia rehabilitacją społeczną w innych placówkach dziennej aktywności, takich jak środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej. Program zapewnia kompleksowe wsparcie obejmujące usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną i społeczną, a także zawodową.

Celem pilotażowego programu jest zebranie doświadczeń, które pozwolą na opracowanie systemowych rozwiązań zapewniających ciągłość wsparcia terapeutycznego absolwentom z niepełnosprawnościami. Program ma również na celu ułatwienie uczestnikom aktywności zawodowej oraz integracji społecznej, co przyczyni się do ich większej niezależności i samodzielności w życiu codziennym.

Adresaci programu

Program "Rehabilitacja 25 plus" jest adresowany do placówek takich jak ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW), ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW), szkoły specjalne przysposabiające do pracy (SPdP), a także inne placówki edukacyjne działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe. Uczestnikami programu mogą być osoby, które ukończyły edukację w latach 2016-2023 lub w okresie trzech lat szkolnych przed rozpoczęciem programu.

Mówiąc oabsolwencie – należy przez to rozumieć osobę, która:

  • w latach 2016-2023 ukończyła naukę, bądź,
  • w okresie trzech lat szkolnych, o których mowa w rozdziale XI ust. 2 pkt 6-8 programu ukończy realizację obowiązku nauki w OREW, bądź ORW, bądź SPdP, bądź innych placówkach edukacyjnych;

W uzasadnionych przypadkach, o ile spełnione są pozostałe warunki dopuszcza się możliwość udziału w programie osób niepełnosprawnych:

  • będących absolwentami OREW, ORW, bądź innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 24 roku życia, a także osób niepełnosprawnych, będących absolwentami SPdP w wieku powyżej 23 roku życia – decyzję w tej sprawie podejmuje adresat programu;
  • będących absolwentami OREW, ORW, bądź innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 20 roku życia do 24 roku życia, a także osób niepełnosprawnych będących absolwentami SPdP w wieku powyżej 20 roku życia do 23 roku życia – decyzję w tej sprawie podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale PFRON na uzasadniony wniosek adresata programu.

Jak aplikować do programu?

Nabór wniosków na rok szkolny 2024/2025 trwa od 29 kwietnia do 7 czerwca 2024 roku. Placówki edukacyjne, które chcą uczestniczyć w programie, mogą złożyć wnioski do PFRON, załączając formularz deklaracji zawarcia umowy na realizację programu. Dzięki możliwości zawarcia umowy na okres dłuższy niż rok, program zyskał większą stabilność i możliwość długofalowego planowania działań rehabilitacyjnych.

Co otrzymają niepełnosprawni?

Beneficjenci programu otrzymają wsparcie w formie całodziennych usług opiekuńczych, zajęć terapeutycznych, aktywizacji zawodowej oraz pomocy psychologicznej i poradnictwa. Program przewiduje także transport oraz udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań, co ma na celu rozwijanie i wzmacnianie samodzielności życiowej uczestników. Minimalny wymiar godzinowy wsparcia wynosi 100 godzin miesięcznie, choć ten limit może być dostosowany do indywidualnych potrzeb beneficjentów.

W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zapewnione zostaną, w szczególności:

usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;działania aktywizujące zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;transport.

Jak twierdzi PFRON program "Rehabilitacja 25 plus" jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia kompleksowej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Jego efekty będą monitorowane, a zebrane doświadczenia posłużą do wdrożenia trwałych rozwiązań wspierających samodzielność i aktywność zawodową beneficjentów. Dzięki temu, program przyczyni się do poprawy jakości życia wielu osób, które często napotykają na znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu.