Seniorzy, którym przysługują dodatki do emerytury mogą w dużym stopniu zwiększyć wartość świadczenia wypłacanego przez ZUS. Jest pewna grupa osób, która każdego miesiąca otrzymuje dodatek o wartości 13. emerytury. To świadczenie wzrosło w zeszłym roku o ponad 1000 zł brutto. Podlega także corocznej waloryzacji.

Dodatek dla opozycjonistów, bo o nim mowa, wynosił w zeszłym roku 565,67 zł miesięcznie. Poprzedni rząd zdecydował w 2023 roku o jego podniesieniu i zrównaniu z wartością najniższej emerytury. To powiązanie sprawiło jednocześnie, że świadczenie jest od tego czasu waloryzowane o wskaźnik inflacji konsumenckiej. Obecnie wynosi 1780,96 zł.

Komu przysługuje dodatek dla opozycjonistów?

O świadczenie mogą się ubiegać osoby, które mają potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub były represjonowane z powodów politycznych. Aby stać się osobą uprawnioną, konieczne jest uzyskanie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Osoby, które takiego statusu nie posiadają, muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek w urzędzie. Należy do niego dołączyć swój życiorys, z dokładnym opisem działalności opozycyjnej lub represji z przyczyn politycznych. Oprócz tego trzeba koniecznie dołączyć decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu lub dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności, a także dowody, które potwierdzają działalność opozycyjną lub podleganie represjom.

Aby status zostały przyznany, trzeba spełniać przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 2 i 3 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Do tych kryteriów zalicza się m.in. przynajmniej roczna działalność na rzecz zorganizowanych struktur antykomunistycznych lub co najmniej miesięczny pobyt w więzieniu za działalność antykomunistyczną.

Jak uzyskać dodatek dla opozycjonistów?

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i uzyskaniu statusu, należy złożyć kolejny wniosek, tym razem o przyznanie świadczenia pieniężnego. We wniosku wystarczy uzupełnić swoje dane osobowe, adres zamieszkania i korespondencyjny, nazwę banku oraz numer konta.

Dodatek dla opozycjonistów jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej przez ten sam organ co status. Wzór wniosku jest dostępny na stronie https://www.kombatanci.gov.pl/. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego i nie wlicza się do dochodu obliczanego na potrzeby pomocy społecznej. Dodatek wprowadzono już w 2015 roku, choć na początku był przyznawany tylko osobom najbardziej potrzebującym.

Nowa, wyższa kwota obowiązuje od 1 marca tego roku i jest równa rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rencie rodzinnej oraz rencie socjalnej. Osoby, którym przysługuje dodatek dla opozycjonistów, otrzymują każdego miesiąca świadczenie równe 13. emeryturze. Jest ono wypłacane razem z emeryturą zasadniczą.