Zasiłek pielęgnacyjny, który od lat nie był waloryzowany, zostanie podwyższony. W 2024 r. rząd musi obowiązkowo zweryfikować kwotę zasiłku pielęgnacyjnego. Ile obecnie wynosi zasiłek pielęgnacyjny? Komu się należy i na jakich zasadach?

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji i z założenia ma częściowo pokryć wydatki wynikające z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby. Zasiłek ten od lat nie był waloryzowany, co sprawia, że w dobie inflacji jego realna wartość bardzo mocno spadła. Jednak w 2024 r. stawka zasiłku wzrośnie. Kiedy to nastąpi?

Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Jak wygląda waloryzacja?

Procedura waloryzacji określana jest w art. 18 i 19 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Kwoty wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym m.in zasiłku pielęgnacyjnego, podlegają obowiązkowej weryfikacji co 3 lata. W trakcie weryfikacji kwoty zasiłku pielęgnacyjnego muszą być brane pod uwagę wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin (m.in z uwzględnieniem inflacji). Rok 2024 r. jest rokiem obowiązkowej weryfikacji.

Waloryzacji podlegają też pozostałe świadczenia rodzinne, a więc:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • zapomoga wypłacana przez gminy;
 • świadczenia wypłacane przez gminy;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 • świadczenie rodzicielskie.

Waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego 2024 - TERMINY

Procedura waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego wygląda w ten sposób, że określone podmioty muszą zaproponować swoje stanowisko co do nowej kwoty świadczenia. Wszystko odbywa się w określonej kolejności i przy zachowaniu określonych terminów.

Oto harmonogram:

 • Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Na tej podstawie rząd premiera Donalda Tuska do 15 maja 2024 r., przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycje wysokości zwaloryzowanego zasiłku pielęgnacyjnego,
 • Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji Rady Ministrów, uzgadnia wysokość kwot waloryzacji w terminie do dnia 15 czerwca 2024 r.
 • Jeżeli ten termin nie zostanie dotrzymany i Rada Dialogu Społecznego nie zajmie stanowiska, to rząd Donalda Tuska Rada sam określi, w drodze rozporządzenia, waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego. Będzie miał na to czas do 15 sierpnia 2024 r.

Przeczytaj także:

Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Ile wynosi? [KWOTA]

Zasiłek pielęgnacyjny w 2024 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie. Wysokość zasiłku jest stała dla wszystkich osób go pobierających. Samo przyznanie zasiłku nie jest uzależnione od wysokości dochodów w przeliczeniu na członka rodziny.

Podstawa prawna: § 1 pkt 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny należy się następującym grupom osób:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Kto go nie dostanie?

Zasiłku pielęgnacyjnego nie mogą otrzymać następujące osoby:

 • osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osoby umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przeczytaj też: