Jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, która pojawiła się w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów", było podniesienie kwoty świadczenia, które otrzymuje się z funduszu alimentacyjnego. Do tej pory wynosiło ono maksymalnie 500 zł, co nie zmieniało się od wielu lat. Nowa kwota ma wynieść 1000 zł. Projekt ustawy trafił już do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Czym jest fundusz alimentacyjny i kto może z niego korzystać?

Jeżeli osoby uprawnione do alimentów ich nie dostają, ponieważ ich egzekucja jest bezskuteczna, mogą one otrzymać wsparcie finansowe z funduszu alimentacyjnego. Stanowi o tym ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Takie świadczenie wynosi tyle, ile kwota zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.

Jeżeli dziecko jest uprawnione do alimentów od rodzica, ale ich nie otrzymuje, to może pobierać świadczenie z funduszu alimentacyjnego do ukończenia przez nie 18. roku życia, a w przypadku, kiedy pobiera naukę w szkole lub szkole wyższej – do 25. roku życia. W razie posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności alimenty przyznawane są bezterminowo.

Aby jednak pobierać pieniądze z funduszu alimentacyjnego, należy spełnić także kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 1209 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota alimentów z funduszu alimentacyjnego wzrośnie

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się w kwietniu projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z nim zakłada się, aby maksymalna wysokość świadczenia, które można otrzymać z funduszu alimentacyjnego, wynosiła nie 500, a 1000 zł miesięcznie. Jak możemy przeczytać w objaśnieniach do projektu, proponowane jest, aby nowa wysokość maksymalnego świadczenia została użyta po raz pierwszy na okresy świadczeniowe, które przypadają po 30 września 2024 roku.

Dlaczego kwota alimentów z funduszu wzrośnie?

Aktualnie osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymują je w kwocie ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł, co ma miejsce od kiedy ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów weszła w życie, czyli w 2008 roku. Przez ostatnich 16 lat limit ten nie został zwiększony.

Od tego czasu jednak wiele się zmieniło. Przede wszystkim wzrosły koszty życia – aktualnie praktycznie w każdym aspekcie utrzymania wydaje się znacznie więcej niż kilkanaście lat temu. Tym samym także alimenty zasądzane osobom uprawnionym są wyższe – kwota maksymalna jednak pozostaje niezmienna. Jak więc możemy przeczytać w projekcie, "zachodzi potrzeba dostosowania maksymalnej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów". Dlatego też kwota wzrosnąć ma o 100 proc., do 1000 zł.

Według wyjaśnień do projektu, ma on być zgodny z tym, czego oczekują rodziny z dziećmi i osoby samotnie wychowujące dzieci – w trudnej sytuacji finansowej i bezskutecznej próbie egzekwowania alimentów.