Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła ostatnie transze trzynastych emerytur. Większość osób uprawnionych do pobierania "trzynastki" otrzymała już to świadczenie. Która grupa dostanie je w ostatniej kolejności? Kiedy planowane są przelewy "trzynastek"?

Kwietniowy harmonogram wypłat 13. emerytur

Dodatkowe świadczenie ZUS jest wypłacane według określonego harmonogramu, zgodnie z terminem wypłat za świadczenia z kwietnia. W tym roku mowa o następujących datach:

 • 1 kwietnia,
 • 5 kwietnia,
 • 6 kwietnia,
 • 10 kwietnia,
 • 15 kwietnia,
 • 20 kwietnia,
 • 25 kwietnia.

Jeżeli termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy, świadczenie zostanie przesłane wcześniej. W kwietniu 2024 taka sytuacja dotyczyła 1. kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) oraz 6. i 20. kwietnia – dni przypadające w soboty. W przypadku osób otrzymujących świadczenia emerytalne lub rentowe w tych terminach, trzynastki wypłacono wcześniej.

13. emerytura: Mieli dostać w maju, dostaną w kwietniu

Podobnie wygląda sytuacja dla grupy osób otrzymujących trzynaste emerytury razem ze świadczeniem lub zasiłkiem przedemerytalnym. W przypadku tych osób świadczenie jest przelewane pierwszego dnia miesiąca. 1 maja to dzień ustawowo wolny od pracy, zatem świadczenie podstawowe i dodatkowe dla tej grupy zostanie przesłane wyjątkowo pod koniec kwietnia.

Komu ZUS wypłaca 13. emerytury?

Dodatkowe świadczenie przysługuje każdej osobie, która na dzień 31 marca danego roku jest uprawniona do otrzymywania:

 • emerytury – w tym również emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym także renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej, socjalnej lub rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Trzynaste emerytury są przyznawane z urzędu, nie wymagają składania wniosku i są wypłacane automatycznie razem ze świadczeniem podstawowym. Kwota trzynastki odpowiada kwocie najniższej emerytury, która obowiązuje od 1 marca danego roku. Podobnie jak świadczenia podstawowe podlega waloryzacji i w tym roku wynosi "na rękę" 1620,67 zł netto (1780,96 zł brutto). Ze świadczenia potrąca się składkę zdrowotną, a w niektórych przypadkach także podatek dochodowy.

Komu przysługuje świadczenie i zasiłek przedemerytalny?

Ten typ świadczenia jest przyznawany osobom, którym jeszcze nie przysługuje prawo do emerytury, a które znalazły się m.in. w trudnej sytuacji zawodowej. Przyznanie świadczenie wymaga spełnienia wielu warunków. Jednym z kluczowych jest rejestracja w Urzędzie Pracy i pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni. Wśród pozostałych "warunków wspólnych" do przyznania świadczenia przedemerytalnego ZUS wymienia:

 • potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej,
 • potwierdzenie, że ubiegający się o świadczenie w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • złożenie wniosku o przyznanie świadczenia w ciągu 30 dni od dnia wydania przez UP dokumentu potwierdzającego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (przez co najmniej 180 dni).

Do tego dochodzi konieczność spełnienia warunków indywidualnych m.in. wieku danej osoby, stażu pracy oraz przyczyn rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli ZUS przyzna prawo do świadczenie przedemerytalnego – świadczenie i zasiłek będą wypłacane od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu za który danej osobie przysługuje świadczenie lub zasiłek.