ZUS przypomina, że istnieje możliwość otrzymywania świadczenia po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego. W poprzednim roku jego średnia miesięczna kwota wynosiła 2 381,68 złotych. Można je otrzymywać maksymalnie przez rok. Jakie warunki trzeba spełnić?

Osoba, która jest objęta ubezpieczeniem i otrzymuje zasiłek chorobowy, a ten zasiłek wkrótce przestanie być wypłacany (maksymalny czas jego pobierania wynosi 182 dni, chyba że niezdolność do pracy wynika z gruźlicy lub występuje w okresie ciąży - wtedy maksymalny okres wynosi 270 dni), i u której nadal stwierdzono niezdolność do pracy, może złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. W ubiegłym roku średnia wysokość tego świadczenia wyniosła 2381,68 zł.

Według Iwony Kowalskiej-Matis, rzeczniczki prasowej ZUS w województwie dolnośląskim, po wykorzystaniu maksymalnego okresu pobierania zasiłku chorobowego, osoba chora może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Warunkiem koniecznym do jego otrzymania jest wyczerpanie okresu pobierania zasiłku chorobowego i utrzymanie niezdolności do pracy, jednak po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego istnieje perspektywa powrotu do pracy.

Kwota świadczenia rehabilitacyjnego

Pierwsze trzy miesiące świadczenia są wypłacane w wysokości 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku. W pozostałym okresie ubezpieczony otrzymuje 75 proc. tego zasiłku. Natomiast w przypadku, gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, wypłacane jest 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Konieczne jest wówczas zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę. W zeszłym roku średnia kwota świadczenia rehabilitacyjnego wyniosła 2381,68 zł.

W tej sytuacji stracisz prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

Osoba korzystająca ze świadczenia rehabilitacyjnego nie jest uprawniona do podejmowania pracy ani innych dodatkowych źródeł dochodu. W przypadku podjęcia jakiejkolwiek aktywności zarobkowej traci ona prawo do tego świadczenia.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne?

Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, nie wystarczy samo jedynie zaświadczenie lekarskie. Konieczne są następujące kroki:

  • Złożenie wniosku (formularz ZNp-7) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
  • Dołączenie do wniosku zaświadczenia o stanie zdrowia (formularz OL-9), który wypełnia lekarz, oraz wywiadu zawodowego z miejsca pracy (formularz OL-10).
  • Formularz OL-10 nie jest wymagany, jeśli niezdolność do pracy pojawiła się po zakończeniu okresu ubezpieczenia lub jeśli składany jest wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą również nie muszą składać tego formularza.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

ZUS przypomina, aby rozpocząć starania o świadczenie rehabilitacyjne co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego. Opóźnienie złożenia wniosku może skutkować jego rozpatrzeniem już po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego. ZUS ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku o świadczenie rehabilitacyjne od daty jego złożenia, a w przypadku przeprowadzenia badania przez komisję lekarską - 30 dni od daty wydania orzeczenia.

Na jak długo jest przyznawane świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne może zostać przyznane na okres maksymalnie 12 miesięcy. Może być przyznane jednorazowo lub rozłożone na części. Decyduje o tym lekarz orzecznik, bo to on wydaje orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego na określony okres. Jeśli ten okres jest krótszy niż 12 miesięcy, a choroba nie ustąpiła, istnieje możliwość złożenia wniosku o kontynuację świadczenia.

Można się odwołać

Po otrzymaniu orzeczenia od lekarza orzecznika osoba ubezpieczona ma prawo do złożenia odwołania w ciągu 14 dni. Również w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia, prezes ZUS może zgłosić zarzut wadliwości. Jeśli żadne odwołanie ani zarzut wadliwości nie zostaną zgłoszone, orzeczenie staje się ostateczne. Na jego podstawie ZUS podejmuje decyzję.

Komu nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Osoby korzystające z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków dla bezrobotnych, oraz zasiłków czy świadczeń przedemerytalnych, urlopów dla poratowania zdrowia, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie są uprawnione do otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego. Osoba pobierająca to świadczenie nie może podjąć żadnej pracy ani innych zarobkowych działalności, gdyż jakiekolwiek źródło dochodu pozbawi ją prawa do tego świadczenia.