Od 1 czerwca zmienia się kwota, do której mogą dorobić emeryci i renciści bez ryzyka zmniejszenia świadczenia. Zwiększy się ona o 80,20 zł.

Emerytom i rencistom, którzy dorabiają do pobieranego świadczenia można je obniżyć, jeśli uzyskiwany dochód przekracza ustawowe progi. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura i renta ulega zmniejszeniu w przypadku gdy świadczeniobiorca osiąga przychód w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, o ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Gdy przychód osiągnie 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej ulega zawieszeniu.

W pierwszym kwartale 2016 roku, zgodnie z komunikatem prezesa GUS, średnie wynagrodzenie wyniosło 4181,49 zł. Oznacza to wzrost o 114,54 zł od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2015 r.

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 czerwca 2016 r. wyniesie 2927,04 zł (obecnie kwota ta wynosi 2846,90 zł).
130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 czerwca 2016 r. wyniesie 5436 zł (obecnie kwota ta wynosi 5287,10 zł).