Emeryt lub rencista może podjąć pracę zarobkową, ale musi uważać na ustawowe limity dorabiania, powyżej których ZUS zmniejszy lub wstrzyma wypłatę świadczenia.

Do emerytury lub renty można dorabiać bez ograniczeń, jeśli dodatkowe przychody nie są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi - chodzi między innymi o umowę o dzieło, umowę agencyjną lub umowę zlecenia, gdy rencista jest uczniem lub studentem i nie ukończył 26 lat. Ustawowe limity dorabiania nie obowiązują także osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą one bowiem osiągać przychody dowolnej wysokości.

Dodatkowe zarobki pozostałych osób nie mogą przekroczyć ustawowych progów, które wynoszą:

  • do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłacane jest całe świadczenie,
  • od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie zmniejsza się o kwotę, o jaką osiągany przychód przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnych zmniejszeń ustalonych dla danego rodzaju świadczeń,
  • powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zawiesza się wypłatę świadczenia.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS, średnia płaca w pierwszym kwartale 2016 roku wyniosła 4181,49 zł. W związku z tym od 1 marca 2015 roku do 31 maja 2016 roku emeryci mogą dorobić miesięcznie:

  • do 2927,04 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
  • od 2927,04 zł do 5436 zł brutto – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • powyżej 5436 zł brutto - ZUS zawiesi świadczenie.

Na osobie, która pobiera rentę i jednocześnie podejmuje działalność podlegającą ubezpieczeniom społecznym, ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do ZUS i podanie informacji o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.