Świadczenie ratownicze wzrosło po tegorocznej waloryzacji rent i emerytur. Od marca emeryci mogą otrzymać dodatkowo ponad 250 zł miesięcznie do swojej emerytury. Kto ma prawo ubiegać się o to wsparcie finansowe i jakie warunki trzeba spełnić?

Dodatek do emerytury w postaci świadczenia ratowniczego, tak samo jak inne tego typu dodatki, podlega wzrostowi zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji. "200 plus" to potoczna nazwa tego świadczenia. Co ciekawe - nie wypłaca go ZUS, a Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ile wynosi dodatek ratowniczy w 2024 roku?

W tym roku waloryzacja wyniosła 12,12 proc. W rezultacie od 1 marca 2024 roku świadczenie ratownicze wzrosło z 230 zł do 258 zł. To oznacza, że emeryci korzystający z tego dodatku otrzymają teraz dodatkowo 3096 zł rocznie. Warto dodać, że jest to dodatek dożywotni.

Kto może się ubiegać o świadczenie ratownicze?

Tylko osoby, które pełniły funkcje ratowników górskich i strażaków ochotników mogą ubiegać się o świadczenie ratownicze. Istotne są tutaj wiek, staż pracy oraz posiadane dokumenty. Świadczenie to przewidziane jest jako forma wsparcia dla osób, które poświęciły znaczną część swojego życia na służbę w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Aby starać się o przyznanie świadczenia ratowniczego, kandydat musi spełnić poniższe kryteria:

  • Musi być emerytem.
  • Musi być członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej lub ratownikiem górskim.
  • Aktywnie (co najmniej raz w roku) uczestniczyć w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn).
  • Osiągnąć wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn.
  • Konieczne jest udokumentowanie udziału przynajmniej raz w roku w akcji ratowniczej.

Wymóg udziału w akcji ratowniczej ma kluczowe znaczenie. Aby potwierdzić uczestnictwo, konieczne jest posiadanie ewidencji z imiennym spisem uczestników lub, w przypadku akcji ratowniczych sprzed 2011 roku, pisemnego oświadczenia trzech świadków. Wnioski o świadczenie należy składać do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, lub do naczelnika GOPR i TOPR.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie ratownicze?

Wypłatą świadczenia ratowniczego nie zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby ubiegać się o prawo do dodatkowych środków, należy złożyć wniosek do komendanta powiatowego lub miejskiego Polskiej Straży Pożarnej. Warto jednak pamiętać, że konieczne jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, którą może dostarczyć PSP lub pisemne oświadczenie trzech osób.

Wypłata świadczenia ratowniczego

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest odpowiedzialny za wypłatę świadczenia ratowniczego, które kierowane jest do osób uprawnionych do dodatku do emerytury. Środki finansowe powinny być przekazywane przelewem do 15. dnia każdego miesiąca. Oznacza to, że pierwsi beneficjenci już otrzymali zaktualizowaną kwotę świadczenia, która w marcu wyniosła 258 zł. Świadczenie ratownicze jest wypłacane przez czas nieokreślony i nie jest uzależnione od wysokości podstawowej emerytury wnioskodawcy.