Świadczenie przedemerytalne jest formą wsparcia dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą znaleźć nowego zatrudnienia, a jednocześnie nie są jeszcze uprawnione do otrzymania standardowej emerytury. Mimo że kwota tego świadczenia nie jest wysoka, częściowo pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tego świadczenia?

Przepis z artykułu 39 Kodeksu pracy zapewnia ochronę dla pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego. Zgodnie z nim, pracodawca nie ma prawa rozwiązać umowy z pracownikiem w okresie 4 lat przed osiągnięciem przez niego ustawowego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Choć ten przepis ma na celu zapewnienie stabilności zatrudnienia, to jednak może prowadzić do trudności w znalezieniu nowej pracy, szczególnie w przypadku likwidacji poprzedniego miejsca zatrudnienia. Osoby znajdujące się w takiej sytuacji mogą ubiegać się o zasiłek od ZUS, który jest wypłacany aż do momentu uzyskania uprawnień do standardowej emerytury.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2024 roku?

Modyfikacje w wysokości świadczeń przedemerytalnych, wprowadzone od 1 marca 2024 roku, są rezultatem adaptacji systemu do aktualnej sytuacji gospodarczej. Podniesienie kwoty z 1600,70 zł do 1794,70 zł brutto miesięcznie jest także efektem działań mających na celu zwiększenie wsparcia dla tej grupy społecznej. Po uwzględnieniu tegorocznej waloryzacji kwota netto świadczenia przedemerytalnego wynosi 1417,90 zł.

Świadczenie przedemerytalne jest przeznaczone dla pracowników w zaawansowanym wieku, którzy mogą napotykać trudności w ponownym zatrudnieniu się. Prawna podstawa do przyznania tego rodzaju świadczeń wynika z Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych.

Świadczenie przedemerytalne - dla kogo?

Zasiłek przedemerytalny jest dostępny dla różnych osób, które znalazły się w trudnych sytuacjach zawodowych lub życiowych. Pierwszą grupą są byli pracownicy, których umowy zostały rozwiązane z przyczyn związanych z pracodawcą, co często ma związek z restrukturyzacją lub kłopotami finansowymi w zakładzie pracy.

Drugą grupę tworzą przedsiębiorcy, którzy musieli stawić czoła bankructwu swojej działalności gospodarczej poza sektorem rolniczym. Trzecią grupę stanowią osoby, które wcześniej korzystały z renty z powodu niezdolności do pracy. Ostatnia grupa to osoby, które były beneficjentami świadczeń opiekuńczych, takich jak świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy.

Świadczenie przedemerytalne - jakie warunki?

Proces składania wniosku o zasiłek przedemerytalny obejmuje spełnienie szeregu warunków, które są podzielone na kryteria ogólne oraz specyficzne dla sytuacji, w której osoba ubiegająca się o świadczenie utraciła źródło dochodu.

Warunki ogólne obejmują konieczność aktywnego poszukiwania pracy oraz zarejestrowanie się jako bezrobotny. Osoba wnioskująca o zasiłek przedemerytalny musi wykazać się aktywnością w poszukiwaniu nowego zatrudnienia, co potwierdza odpowiednimi zaświadczeniami od Urzędu Pracy, w tym dokumentem potwierdzającym pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni.

Natomiast kryteria specyficzne różnią się w zależności od okoliczności, które doprowadziły do utraty zatrudnienia - czy to ze względu na problemy w zakładzie pracy, bankructwo własnej działalności gospodarczej, czy też zakończenie otrzymywania innych świadczeń socjalnych.

W każdym przypadku ocena jest prowadzona indywidualnie, a szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów i procedur są dostępne w ustawie oraz na stronie internetowej ZUS.