Minęło już 5 lat od kiedy można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Choć nazywane jest potocznie świadczeniem Mama 4 plus, nie przysługuje tylko kobietom. To duża pomoc dla osób, które nie podjęły zatrudnienia lub z niego zrezygnowały na rzecz wychowywania co najmniej 4 dzieci, przez co mają bardzo niską emeryturę lub nie otrzymują jej wcale.

Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 plus?

Wysokość świadczenia uzupełniającego zależy od tego, czy rodzic, który je otrzymuje, pobiera emeryturę lub rentę i w jakiej wysokości.

Jeżeli bowiem świadczeniobiorca:

  • nie pobiera emerytury bądź renty, to świadczenie Mama 4 plus przysługuje mu w wysokości najniższej emerytury;
  • pobiera emeryturę bądź rentę, jednak w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to wówczas rodzicielskie świadczenie uzupełniające otrzymywane jest w takiej kwocie, która dopełnia różnicę między najniższą emeryturą a otrzymywaną emeryturą bądź rentą.

Od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł. Podlega ona corocznej waloryzacji, podobnie jak świadczenie Mama 4 plus.

Kto może otrzymać świadczenie Mama 4 plus?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, choć nazywane jest świadczeniemMama 4 plus, przysługuje nie tylko kobietom. Mogą się o nie starać osoby, które nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki do utrzymanie. Poza tym, jak wskazuje ZUS na swojej stronie, wnioskować o świadczenie uzupełniające może nie tylko matka, która ukończyła 60. rok życia i wychowała lub urodziła i wychowała co najmniej 4 dzieci, lecz także ojciec, który skończył 65. rok życia i wychowywał co najmniej 4 dzieci, gdyż matka dzieci zmarła, porzuciła je bądź też nie wychowywała ich przez długi czas.

Świadczenie mogą otrzymać rodzice wychowujący dzieci własne, współmałżonka, przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (tutaj z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Świadczenie Mama 4 plus może otrzymać osoba mieszkająca w Polsce lub mająca tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat, mająca polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce w przypadku cudzoziemców.

Kto nie może otrzymać świadczenia Mama 4 plus?

Na stronie ZUS-u możemy przeczytać, że rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie otrzymają osoby uprawnione do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury bądź są tymczasowo aresztowane lub odbywają karę pozbawienia wolności z wyłączeniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Ponadto świadczenie Mama 4 plus nie przysługuje również osobom, które na długi czas zaprzestały wychowywania dzieci lub sąd pozbawił je władzy rodzicielskiej bądź ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Kiedy wypłacane jest świadczenie?

Mama 4 plus to świadczenie wypłacane od pierwszego dnia miesiąca, w którym została wydana pozytywna decyzja w sprawie jego przyznania, jednak nie wcześniej niż od dnia, kiedy wnioskodawca osiągnie powszechny wiek emerytalny.

Przypomnijmy, że kobiety osiągają powszechny wiek emerytalny w wieku 60 lat, natomiast mężczyźni – 65 lat.

Świadczenie Mama 4 plus może zostać wstrzymane

Świadczeniobiorcy muszą powiadomić ZUS o zmianach, które mogą wpłynąć na pobieranie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Jak wskazuje ZUS, chodzi o podjęcie zatrudnienia, otrzymanie dodatkowego dochodu lub uzyskanie prawa do innego świadczenia.

Jak otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Osoby uprawnione mogą starać się o świadczenie Mama 4 plus przez złożenie wniosku. Należy do niego dołączyć informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także jeśli akt urodzenia dziecka nie został sporządzony w polskich rejestrze stanu cywilnego – zagraniczny dokument; w przypadku pieczy zastępczej nad dzieckiem – orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej; w innych przypadkach – dokumenty potwierdzające.

Jeżeli o świadczenie uzupełniające ubiega się ojciec dzieci, to musi także w oświadczeniu wskazać datę śmierci matki dzieci lub datę porzucenia dzieci przez matkę oraz dołączyć potwierdzające to dokumenty.