Wymiana dachu to spory wydatek, dlatego warto sprawdzić, czy dostępne są programy dofinansowania, które mogą go obniżyć. Wyjaśniamy, czy w 2024 roku istnieje możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę dachu.

Ulga termomodernizacyjna a wymiana dachu

W ramach ulgi termomodernizacyjnej możliwe jest częściowe pokrycie kosztów wymiany dachu. Chociaż w wytycznych ulgi nie jest bezpośrednio wskazane, że wsparcie obejmuje wydatki na nowe pokrycie dachowe, głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Ulga termomodernizacyjna na wymianę dachu. Jak ją otrzymać?

Aby zakwalifikować się do tego wsparcia finansowego konieczne jest zamontowanie nowego dachu o dobrych właściwościach izolacyjnych, co jest częścią termomodernizacji domu. Realizacja takich prac remontowych powinna przyczynić się do obniżenia wydatków na ogrzewanie w porównaniu do sytuacji przed przeprowadzeniem remontu. Maksymalna kwota ulgi wynosi 53 tys. zł. Należy pamiętać, że wszystkie poniesione wydatki muszą być właściwie udokumentowane za pomocą faktur VAT. Te dokumenty należy dołączyć do rocznego zeznania podatkowego.

Dotacje lokalne na wymianę dachu

Programy lokalne oferują wsparcie dla właścicieli budynków mieszkalnych z azbestowym pokryciem dachu i są częścią "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". Gminy zawierając umowy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) uruchamiają fundusze dotacyjne dostępne dla mieszkańców umożliwiające pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu. Informacje o dostępnych dotacjach można znaleźć na stronach internetowych urzędów miast i gmin.

Jak skorzystać z dotacji lokalnych na wymianę dachu?

Aby skorzystać z pomocy konieczne jest najpierw złożenie wniosku o usunięcie azbestu, samodzielne zdjęcie pokrycia dachowego, właściwe zapakowanie pozostałości oraz przygotowanie ich do odbioru w wyznaczonym czasie przez firmę, z którą gmina ma podpisaną umowę na realizację takich usług.

Wymiana dachów z eternitu. Program dla rolników

Program dotacji na wymianę eternitowego pokrycia dachowego skierowany jest do rolników. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele budynków gospodarskich, posiadający status rolnika oraz opłacający składki do KRUS. Kwalifikują się również osoby posiadające numer identyfikacji producenta rolnego będące pełnoletnimi osobami fizycznymi, które otrzymały dopłaty bezpośrednie. Dostępna maksymalna wysokość dopłaty to 20 tys. zł, przy założeniu stawki 40 zł za metr kwadratowy dachu, co oznacza możliwość wymiany dachu o powierzchni do 500 m².

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu ARiMR. Ostatni okres składania wniosków miał miejsce między 15 grudnia 2023 r. a 12 stycznia 2024 r., ale Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało, że jeszcze w bieżącym roku planowany jest kolejny nabór w ramach tego programu.