W tym roku ulegają one zwiększeniu o 12,12 proc., nie ma przy tym waloryzacji kwotowej. Większe wypłaty z ZUS otrzymają także osoby pobierające minimalne świadczenia.

Waloryzacja świadczeń jest przeprowadzana na zasadach określonych w art. 88–89 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1429; dalej: ustawa emerytalna). Waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury (przyznane na starych i nowych zasadach), renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Od 1 marca 2024 r. świadczenia są wyższe o 12,12 proc. Wzrastają również świadczenia minimalne. [ramka]

Najniższe świadczenia

Od 1 marca 2024 r. najniższe emerytury i renty wynoszą:

• 1780,96 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna,

• 1335,72 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

• 2137,15 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa,

• 1602,86 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. ©℗

Waloryzacji od 1 marca 2024 r. podlegają świadczenia, jeżeli zostały przyznane z urzędu lub na wniosek zgłoszony przed 1 marca 2024 r. i prawo do tych świadczeń powstało do 29 lutego 2024 r. Waloryzacji podlega kwota świadczenia przysługującego 29 lutego 2024 r. w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia w związku z osiąganiem przychodu.

W przypadku emerytur i rent, których wysokość została przed 1 marca 2024 r. podwyższona do kwoty świadczenia najniższego, waloryzacji podlega kwota faktycznie wyliczona. Tak zwaloryzowane świadczenia podwyższa się do kwoty świadczenia najniższego obowiązującej od 1 marca 2024 r. [przykłady 1 i 2]

Przykład 1

Podwyższenie do minimum emerytury…

Mężczyzna urodzony w 1945 r., który udowodnił 26-letni okres składkowy i nieskładkowy, pobiera emeryturę. Faktycznie wyliczona kwota emerytury na 29 lutego 2024 r. wynosi 1405 zł, a po podwyższeniu do kwoty świadczenia najniższego – 1588,44 zł. Od 1 marca 2024 r. ZUS dokona waloryzacji poprzez pomnożenie kwoty faktycznie wyliczonej wskaźnikiem waloryzacji (1405 zł × 112,12 proc. = 1575,29zł). Po waloryzacji emerytura wynosi 1575,29 zł. Emerytura jest niższa od kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2024 r., tj. 1780,96 zł, wobec czego wysokość emerytury zostanie podwyższona do kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2024 r., tj. do 1780,96 zł.

Przykład 2

…i renty

Rencistka na 29 lutego 2024 r. pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Faktycznie wyliczona kwota renty na 29 lutego 2024 r. wynosi 845,78 zł i jest wypłacana w kwocie najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, tj. 1191,33 zł. Waloryzacji od 1 marca 2024 r. ZUS dokona w tym przypadku poprzez pomnożenie kwoty faktycznie wyliczonego świadczenia wskaźnikiem waloryzacji (845,78 zł × 112,12 proc. = 981,92 zł), a następnie kwota ta podlega podwyższeniu do kwoty najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy obowiązującej od 1 marca 2024 r., tj. 1335,72zł.

W przypadku rent inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent rodzinnych po tych inwalidach od 1 marca 2024 r. bez względu na datę ich przyznania ZUS dokona waloryzacji poprzez obliczenie tych rent według stawek procentowych ich wymiaru, od podstawy wymiaru podwyższonej do kwoty 3907,66 zł (podstawa wymiaru obowiązująca na 29 lutego 2024 r., tj. kwota 3485,25 zł × wskaźnik waloryzacji 112,12 proc.).

W przypadku rent z tytuł niezdolności do pracy przysługujących na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2189) waloryzacji podlega kwota renty wynikająca z faktycznego wyliczenia, przed ewentualnym podwyższeniem do kwoty gwarantowanej i kwoty najniższej renty. Tak ustalona renta podlega podwyższeniu do kwoty gwarantowanej – odpowiednio do 60 lub 80 proc. zwaloryzowanej podstawy wymiaru i do kwoty najniższej renty obowiązującej od 1 marca 2024 r. [przykład 3]

Przykład 3

Renta wypadkowa

Kwota renty wypadkowej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynikająca z wyliczenia wynosi na 29 lutego 2024 r. 1327,88 zł. Podstawa wymiaru świadczenia to 1823 zł, a zatem 80 proc. tej podstawy to 1458,40 zł. Renta ulega podwyższeniu do 80 proc. podstawy wymiaru, jednak z uwagi na to, że kwota ta jest niższa od minimalnej renty wypadkowej, tj. 1906,13 zł, 29 lutego 2024 r. renta jest wypłacana w kwocie świadczenia najniższego. Od 1 marca 2024 r. kwota renty wynikająca z wyliczenia (1327,88 zł podlega waloryzacji poprzez pomnożenie przez wskaźnik waloryzacji 112,12 proc. = 1488,82 zł.) Zwaloryzowana renta wynosi 1488,82 zł. Zwaloryzowana podstawa wymiaru renty wynosi 2043,95 zł (1823,00 × 112,12 proc.), a 80 proc. tej podstawy stanowi kwota 1635,16 zł. Renta podlega podwyższeniu do kwoty 1635,16 zł, a następnie do kwoty najniższej renty wypadkowej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy obowiązującej od 1 marca 2024 r., która wynosi 2137,15 zł.

Od 1 marca 2024 r. emerytura przyznana z urzędu po waloryzacji nie może być niższa od obowiązującej kwoty:

 • najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – jeżeli emerytura została przyznana osobie uprawnionej uprzednio do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – jeżeli emerytura została przyznana osobie uprzednio uprawnionej do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. [przykład 4]

Przykład 4

Zbyt krótki staż

Emerytura została przyznana z urzędu w kwocie gwarantowanej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, tj. w kwocie 1191,33 zł. Emeryt legitymuje się 17-letnim okresem składkowym i nieskładkowym. Kwota wyliczonej emerytury wynosiła 745 zł. Waloryzacja kwoty wyliczonej emerytury (745 zł) oraz kwoty gwarantowanej (1191,33 zł) polega na pomnożeniu ich wysokości przez wskaźnik waloryzacji 112,12 proc. Po waloryzacji emerytura z wyliczenia wynosi 835,29 zł, a kwota gwarantowana 1335,72 zł. Ze względu na to, że emerytura ta po waloryzacji jest niższa od nowej kwoty najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, od 1 marca 2024 r. przysługuje emerytura w kwocie 1335,72 zł.

Od 1 marca 2024 r. rosną także kwoty poszczególnych dodatków do emerytur, rent i świadczeń i wynoszą:

 • dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek za tajne nauczanie – 330,07 zł,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł,
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – 495,11zł,
 • dodatek kombatancki, świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy – górników, maksymalne świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym – 330,07 zł,
 • dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł.

Odpowiedniemu zwiększeniu uległy także świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, jak również dodatek dla poszkodowanego weterana.

Waloryzacja świadczeń według starych zasad

Emerytura z FUS ustalana na starych zasadach to świadczenie przyznawane ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r. oraz niektórym ubezpieczonym z tzw. średniej grupy wiekowej, a więc ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r.

Ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mogli przejść na emeryturę, jeżeli spełnili łącznie warunki wskazane w art. 27 ustawy emerytalnej, a więc:

 • osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn,
 • mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn.

Jeśli nie spełnili warunku okresu składkowego i nieskładkowego, mogą otrzymać emeryturę, jeśli udowodnili staż emerytalny w wymiarze wynoszącym co najmniej 15 lat w przypadku kobiet i 20 lat – w przypadku mężczyzn. Emerytura ta nie została jednak objęta gwarancją świadczenia najniższego.

W przypadku świadczeń, które w 29 lutego 2024 r. przysługiwały w wysokości ograniczonej do 100 proc. podstawy wymiaru, waloryzacji podlega kwota ustalona w wyniku tego ograniczenia. [przykłady 5 i 6]

Przykład 5

Bez podwyższenia…

Kwota emerytury, do ustalenia której uwzględniono 17 lat okresów składkowych, obliczona od podstawy wymiaru 1320,65 zł, wynosi 1660 zł, a zatem po ograniczeniu do 100 proc. podstawy wymiaru wynosi 1320,65 zł. W tym przypadku kwota 1320,65 zł podlega waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 112,12 proc. Wysokość emerytury po waloryzacji wynosi 1480,71 zł. (nie podlega podwyższeniu do 1780,96 zł).

Przykład 6

… i z podwyższeniem

Kwota emerytury kobiety, do ustalenia której uwzględniono 23 lata okresów składkowych, obliczona od podstawy wymiaru 1407,56 zł, wynosi 1501,00 zł, a po ograniczeniu do 100 proc. podstawy wymiaru wynosi 1407,56zł. Wysokość emerytury po waloryzacji wynosi 1578,16 zł. Emerytura ta podlega podwyższeniu do kwoty świadczenia najniższego w wysokości 1780,96 zł. ©℗

Wzrasta także kwota bazowa. To 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, które zostało pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne. Od kwoty bazowej ustalana jest tzw. część socjalna emerytury przyznawanej na starych zasadach. O 1 marca 2024 r. kwota bazowa wynosi 6246,13 zł

Świadczenia obliczone przy zastosowaniu kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca 2024 r. nie podlegają waloryzacji od 1 marca 2024 r. Emerytury i renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, przyznawane na wniosek zgłoszony po 29 lutego 2024 r., są obliczane przy zastosowaniu kwoty bazowej 6246,13 zł.

Kwota bazowa wpłynie także na rentę rodzinną. Renta rodzinna po osobie zmarłej po 29 lutego 2024 r., która nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, stanowi odpowiedni procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, obliczonego przy zastosowaniu kwoty bazowej wynoszącej 6246,13 zł.

Podstawę wymiaru rent inwalidów wojennych (wojskowych), do których prawo powstało po raz pierwszy po 29 lutego 2024 r., stanowi kwota 3907,66 zł. Podstawę wymiaru renty rodzinnej po osobie zmarłej po 29 lutego 2024 r., która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do renty inwalidy wojennego (wojskowego), stanowi kwota 3485,25 zł.

Podstawę wymiaru rent rodzinnych po inwalidach wojennych (wojskowych), którzy w dniu śmierci mieli ustalone prawo do renty inwalidy wojennego (wojskowego), stanowi kwota 3907,66 zł. Nie ma tutaj znaczenia data przyznania tej renty.

Warto jeszcze zaznaczyć, że wzrosły świadczenia specjalne dla osób, które ukończyły 100 lat życia. Obecnie tzw. świadczenie honorowe wynosi 6246,13 zł.

Waloryzacja świadczeń przyznanych według nowych zasad

Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy ukończyli minimalny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn (art. 24 ust. 1 ustawy emerytalnej). Odmiennie zatem od starych rozwiązań prawo do nowej emerytury jest uzależnione wyłącznie od osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego, staż ubezpieczeniowy nie ma znaczenia. W uproszczeniu emerytura na nowych zasadach jest zatem obliczana na podstawie wieku przejścia na emeryturę, wysokości zgromadzonych składek oraz, w przypadku posiadania okresów składkowych i nieskładkowych przed 1999 r., także kapitału początkowego.

Staż ubezpieczeniowy ma jednak znaczenie, gdy tak wyliczona emerytura okazuje się niższa niż minimalna emerytura. Gdy w takiej sytuacji wnioskodawca ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyźni), emerytura jest podwyższana do minimalnej, gwarantowanej kwoty.

Jeżeli emerytura obliczona według zreformowanych zasad jest wypłacana łącznie z okresową emeryturą kapitałową, każde z tych świadczeń podwyższa się o kwotę waloryzacji ustaloną proporcjonalnie do ich udziału w kwocie emerytury, stanowiącej sumę tych świadczeń. [przykład 7]

Przykład 7

Z okresową emeryturą kapitałową

29 lutego 2024 r. emerytura obliczona na podstawie zreformowanych zasad wyniosła 1539 zł, a okresowa emerytura kapitałowa 255 zł. Łączna kwota emerytury na 29 lutego 2024 r. to 1794 zł. W wyniku waloryzacji ustalono, że kwota podwyżki obu świadczeń wskaźnikiem waloryzacji 112,12 proc. wynosi 2011,43 zł. Łączna kwota emerytury po waloryzacji wynosi 2011,43 zł.

Renty socjalne

Renta socjalna przyznana przed 1 marca 2024 r. podlega podwyższeniu do 1780,96 zł. Jest to 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolność do pracy. Kwota renty socjalnej, przysługująca osobie tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności, wynosi 890,48 zł (50 proc. kwoty renty socjalnej).

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej renta socjalna zostanie obniżona od 1 marca 2024 r. tak, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. 3561,92 zł.

Z kolei kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. kwoty 178,10 zł.

Od 1 marca 2024 r. renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 3561,92 zł.

Inne świadczenia

Od 1 marca 2024 r. kwota najniższej emerytury pomostowej oraz kwota najniższego świadczenia kompensacyjnego są równe kwocie najniżej emerytury.

Świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych podlega waloryzacji i podwyższeniu do kwoty renty socjalnej, tj. do kwoty 1780,96 zł. Od 1 marca 2024 r. kwota tego świadczenia, przysługująca osobie pobierającej emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę socjalną, uposażenie wypłacane członkom rodziny sędziego lub prokuratora bądź też świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej, wynosi 890,48 zł (50 proc. z 1780,96 zł).

Świadczenia i zasiłki przedemerytalne także podlegają waloryzacji i podwyższeniu do 1794,70 zł.

Wysokość świadczenia przedemerytalnego przyznawanego osobie uprawnionej wcześniej do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie może być wyższa od kwoty ostatnio otrzymywanej renty z tytułu niezdolności do pracy.

Od 1 marca 2024 r. kwota zasiłku i świadczenia przedemerytalnego obniżonego w wyniku osiągania przychodu nie może być niższa niż 897,35 zł.

W roku rozliczeniowym od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. świadczenie przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny podlegają zawieszeniu, jeśli kwota przychodu osiąganego przez świadczeniobiorcę przekracza 5008,90 zł miesięcznie.

Świadczenie przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny ulegają zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu osiąganego przez świadczeniobiorcę przekracza w roku rozliczeniowym od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. kwotę 1788,90 zł miesięcznie, a nie przekracza kwoty 5008,90 zł miesięcznie.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, a więc tzw. świadczenie mama 4+, podlega podwyższeniu do kwoty 1780,96 zł, tj. do kwoty najniższej emerytury. Jeśli jest pobierane wraz z emeryturą lub rentą, podlega podwyższeniu od 1 marca 2024 r. w taki sposób, aby łączna kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i pobieranej emerytury lub renty ustalonej w wyniku waloryzacji wyniosła nie więcej niż 1780,96 zł.

Zmniejszenia i potrącenia

Od 1 marca 2024 r. kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczeń wynoszą:

 • 890,63 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 668,01 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 757,08 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Ulegają zmianie także kwoty wolne od potrąceń i egzekucji. Od 1 marca wynoszą one:

 • 305,84 zł – należności potrącane z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuń czych;
 • 764,62 zł – egzekwowane należności alimentacyjne, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności likwidatora funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej: należności alimentacyjne potrącone bezegzekucyjnie na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
 • 1009,33 zł:

– świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej,

– kwoty nienależnie pobranych (np. emerytur, rent i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych),

– zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej,

– zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bez robociu;

 • 1261,64 zł – należności egzekwowane inne niż: należności alimentacyjne, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności likwidatora funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, w tym koszty utrzymania w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Świadczenie uzupełniające

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie podlega corocznej waloryzacji na zasadach przewidzianych dla emerytur i rent. Jednak od 1 marca 2024 r. łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, stanowiąca miesięczny próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, została podwyższona z 2157,80 zł do 2419,33 zł.

Od 1 marca 2024 r. wysokość świadczenia uzupełniającego ustala się jako różnicę między limitem świadczeniowym, tj. 2419,33 zł, a łączną kwotą świadczeń, przy czym wysokość świadczenia uzupełnianego nie może być wyższa niż 500 zł. [przykład 8]

Przykład 8

Trzeba obliczyć różnicę

Od grudnia 2023 r. emeryt uprawniony do emerytury w kwocie 1588,44 zł był jednocześnie uprawniony do świadczenia finansowanego ze środków publicznych kwocie 200,00 zł (łączna suma świadczeń wynosiła 1788,44 zł). Emeryt otrzymywał świadczenie uzupełniające w kwocie 369,36 zł. W wyniku waloryzacji emerytura wzrosła do kwoty 1780,96 zł. Kwota świadczenia finansowanego ze środków publicznych nie zmieniła się. Łączna kwota przysługujących świadczeń wynosi od 1 marca 2024 r. wynosi 1980,96 zł. (1780,96 zł + 200,00 zł). Osobie tej od 1 marca 2024 r. przysługuje świadczenie uzupełaniające w kwocie 438,37 zł, gdyż różnica między progiem uprawniającym do świadczenia uzupełniającego a łączną kwotą świadczeń (2419,33 – 1980,96 ) wynosi 438,37 zł.

Jeżeli organ rentowy przed 1 marca 2024 r. wydał decyzję o odmowie prawa do świadczenia uzupełniającego lub wstrzymaniu wypłaty świadczenia uzupełniającego w związku z ustaniem prawa do tego świadczenia z uwagi na to, że łączna kwota świadczeń przekraczała łączny limit świadczeń, ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego jest możliwe wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. W takim przypadku nie ma podstaw do ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego z urzędu. [przykład 9]

Przykład 9

Tylko na wniosek

Od grudnia 2023 r. organ rentowy przyznał świadczenie uzupełniające osobie uprawnionej do emerytury w kwocie 1600 zł. Świadczenie uzupełniające ustalono w wymości 500 zł. W lutym 2024 r. osoba uprawniona poinformowała organ rentowy, że jest uprawniona do dodatku mieszkaniowego w kwocie 600 zł. Łączna kwota świadczeń wynosiła więc 2200 zł. Od lutego 2024 r. prawo do świadczenia uzupełniającego zostało wstrzymane. W marcu 2024 r. limit świadczeniowy wynosi 2419,33 zł. Emerytura po waloryzacji wynosi 1793,92 zł. Łączna kwota świadczeń wynosi 2393,92 zł (1793,92 zł + 600,00 zł). W związku z tym osoba zainteresowana spełnia warunki do świadczenia uzupełniającego. Musi jednak złożyć wniosek.

Świadczenie wyrównawcze przysługujące działaczom opozycji anty komunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycz nych.

Wysokość miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego przysługującego działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych wzrasta z kwoty 2676,88 zł do kwoty 3415,50 zł. Oznacza to, że świadczenie wyrównawcze przysługuje działaczom opozycji anty komunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych pobierającym emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w kwocie niższej niż 3415,50 zł.

Przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty dla celów ponownego ustalenia wysokości świadczenia wyrównawczego uwzględnia się wysokość zwaloryzowanych świadczeń oraz ewentualnych innych świadczeń mających wpływ na prawo i wysokość świadczenia wyrównawczego, np. emeryturę wypłacaną przez KRUS, kwoty wypłacane przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych. [przykład 10]

Przykład 10

Świadczenie dla działacza

Działacz opozycji antykomunistycznej jest uprawniony do emerytury w kwocie 1588,44 zł oraz do świadczenia wyrównawczego w kwocie 1457,85 zł. Od 1 marca 2024 r. emerytura została podwyższona do 1780,96 zł. Świadczenie wyrównawcze przysługuje od 1 marca 2024 r. w wysokości różnicy między kwotą progu uprawniającego do świadczenia a kwotą emerytury (3415,50 zł – 1780,96 zł), czyli 1634,54 zł.

Jeżeli przed 1 marca 2024 r. organ rentowy wydał decyzję o odmowie prawa do świadczenia wyrównawczego albo wstrzymaniu wypłaty świadczenia wyrównawczego w związku z ustaniem prawa tego świadczenia z uwagi na to, że łączna kwota świadczeń przekraczała 3046,29 zł, a od 1 marca 2024 r. łączna kwota świadczeń nie przekracza kwoty 3415,50 zł, ustalenie prawa do świadczenia wyrównawczego jest możliwe tylko na wniosek osoby zainteresowanej. ©℗