Czy można dostać rentę z tytułu uzależnienia od alkoholu? To możliwe. Warunkiem wypłaty renty alkoholowej jest znaczne wyniszczenie organizmu używką oraz niezdolność do pracy z tego tytułu. Ile wynosi renta alkoholowa, dla kogo jest wypłacana i jakie są warunki jej przyznania? Odpowiadamy w tekście.

Renta alkoholowa. Co to jest?

Renta alkoholowa to świadczenie przyznawane z tytułu niezdolności do pracy, między innymi spowodowanej nadużywaniem alkoholu.

Proces ubiegania się o rentę zazwyczaj obejmuje skomplikowaną ocenę stanu zdrowia i zdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Przepisy ubezpieczeń społecznych nie wykluczają osób z problemami alkoholowymi. Ważne jest spełnienie kryteriów niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoba niezdolna do pracy to taka, która całkowicie lub częściowo straciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Renta alkoholowa. Co ocenia lekarz?

Sam fakt alkoholizmu nie jest wystarczający do uzyskania renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Kluczowym elementem jest udowodnienie, że alkoholizm spowodował dodatkowe schorzenia, które znacznie ograniczają zdolność do pracy.

Przykłady takich poważnych komplikacji zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu, to np. przewlekłe zapalenie trzustki, marskość wątroby, uszkodzenie układu nerwowego, czy inne poważne uszkodzenia narządów wewnętrznych. Ocena lekarza, w tym przypadku, ma istotne znaczenie, gdyż to na podstawie jego ekspertyzy ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu renty.

Decyzje dotyczące przyznawania renty zawsze są indywidualne i zależą od konkretnej sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy. Każdy przypadek jest analizowany osobno, a ostateczna decyzja zależy od oceny lekarskiej oraz czynników uwzględnionych w przepisach prawa.

Aby skorzystać z renty alkoholowej, zły stan zdrowia musi potwierdzić orzeczenie lekarskie. Ważne jest spełnienie określonych warunków, takich jak posiadanie wymaganego stażu ubezpieczeniowego oraz to, aby niezdolność do pracy wynikała z choroby alkoholowej i pojawiła się w trakcie okresów składkowych lub nieskładkowych, jak to przewiduje ustawa emerytalna (lub w ciągu 18 miesięcy od ich ustania).

Decyzję o przyznaniu renty alkoholowej podejmuje lekarz orzecznik oraz komisja lekarska, a ocena opiera się na stanie zdrowia wnioskodawcy i jego zdolnościach do podjęcia pracy zarobkowej. To ważne, żeby schorzenia wynikłe z choroby alkoholowej rzeczywiście uniemożliwiały podjęcie pracy zarobkowej, aby spełnić kryteria przyznania renty alkoholowej.

Renta alkoholowa. Jaka wysokość?

Wysokość renty alkoholowej zależy od stopnia niezdolności do pracy.
W przypadku całkowitej niezdolności do pracy renta alkoholowa wynosi 1588,44 PLN,
Przy częściowej niezdolności do pracy alkoholowa wynosi 1191,33 PLN.
Świadczenie podlega regularnej waloryzacji. Najbliższa waloryzacja renty alkoholowej będzie miała miejsce w marcu 2024 roku.